За ВУЗФ

Академична програма и учебни съвети

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНАТА ПРОГРАМА
„ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО”

 1. доц. д-р Яким Китанов – декан
  • Преподавател по учебните дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Банково дело и Банкови системи
  • Завършил специалност „Финанси” в ЮЗУ”Неофит Рилски” и редовна докторантура в същия университет
  • Има завършено висше образование по „Инженерна геоекология” в МГУ “Св. Иван Рилски”
 2. доц. д-р Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството
  • Завършила е международни отношения
  • Докторант в секция „Международна икономика” към БАН
  • Доцент по международни финанси и управление на риска във ВУЗФ
 3. проф. д-р Огняна Стоичкова
  • Завършила Санкт-Петербургския държавен университет по икономика и финанси, специалност „Финанси и кредит“
  • Специализирала в Stockholm Institute of Economics (1994), Kopenhagen University (1995), University of Macedonia (Thessaloniki–2001)
  • Гост-лектор е на Международното висше училище по право и бизнес във Вилнюс (ILBS) и на Висшето училище по хуманитарни науки във Влоцлавек – Полша
 4. проф. д-р Боян Дуранкев
  • Български икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране
  • Специализирал е в САЩ и Германия
  • През 1989 г. придобива степента доктор по икономика, през 1994 г. става доцент, а през 2010 г. – професор
  • Автор на повече от 70 статии, студии и книги
  • Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по маркетинг
 5. проф. д-р Радослав Габровски
  • Води академични курсове по Индустриален риск мениджмънт и застрахователна политика на индустриалното предприятие, Икономика на предприятието, Бизнес риск и др
  • Първият председател на Асоциацията на българските застрахователи (1992 – 1997 г.)
  • Специализирал е Застраховане, Презастра¬ховане и Застрахователен надзор в престижни университети, застрахователни и презастрахователни компании във Великобритания и Германия, а Корпоративен и екологически риск мениджмънт – в Белгия и Германия
  • Автор е на над 90 научни публикации 
 6. доц. д-р Десислава Йосифова
  • Преподавател по учебната дисциплина : Данъчно счетоводство
  • Консултант (на база договори по Закона за авторското право) в „Обединена редакция за книги и периодика“
  • Консултант (на база договори по Закона за авторското право) в Издателство „CIELA”
  • От 2010г. е член на научния комитет на 13th Accounting and Auditing Congress, ACIM
  • 2011 - A Change in Management, гр. Порто, Португалия.
  • Член на EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, базирана в гр. Краков, Полша
 7. доц. д-р Станислав Димитров 
 8. гл. ас. д-р Радостин Вазов
  • Учил в South Bank University London and London School of Economics and Political Science
  • Магистър по икономика в областта наТеория на финансите, Финанси на предприятието, Застраховане и инвестиции
  • Учередител на „Фондация за качествен мениджмънт”
  • Експерт по финансови анализи в Министерство на труда и социалната политика
 9. Анна-Мария Арнаудова - студентка
 10. Александра Николова –  студентка
 11. Евтимия Бахчеванова –  студентка


УЧЕБЕН СЪВЕТ „ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ”

 1. проф. д-р Радослав Габровски - ръководител
  • Води академични курсове по Индустриален риск мениджмънт и застрахователна политика на индустриалното предприятие, Икономика на предприятието, Бизнес риск и др
  • Първият председател на Асоциацията на българските застрахователи (1992 – 1997 г.)
  • Специализирал е Застраховане, Презастра¬ховане и Застрахователен надзор в престижни университети, застрахователни и презастрахователни компании във Великобритания и Германия, а Корпоративен и екологически риск мениджмънт – в Белгия и Германия
  • Автор е на над 90 научни публикации
 2. проф. д.п.н. Сава Гроздев
  • Преподавател по учебните дисциплини: Математика, Финансова математика и Иконометрия
  • Академик на 2 академии: Международната академия на науките за висше образование (IHEAS) и Академията по информатизация на образованието
  • Работи в областта на математическия анализ, теорията на обобщените функции и математическото образование
  • Главен редактор е на сп. “Математика плюс”
  • Научен секретар е на сп. “Journal of Theoretical and Applied Mechanics”, което е издание на БАН
  • Член е на редколегиите общо на 2 международни, 3 чуждестранни и 4 български списания, между които “Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education”, “Сигма”, “Creativitate Matematica”, “Интеграл” и др.
  • Председател на Асоциацията за развитие на образованието
  • Член е на Управителния свет на Фондация “Млада България”, на Управителния съвет на Съюза на математиците в България
  • Председател е на секция “Математика” към Съюза на учените в България
  • Представител на България в няколко европейски проекта, както и в Европейската асоциация “Кенгуру без граници” със седалище в Париж
  • Бил е вице-президент на асоциацията
  • През 2003 г. под неговото научно ръководство България стана световен шампион по време на Световната олимпиада по математика в Япония
  • Награждаван с Почетен знак на Президента на Република България (Постановление на Президента от 24.07.2003 г.), Почетен знак на Българска академия на науките и Почетен знак на Общински съвет – гр. София. Носител е на орден “Св. Кирил и Методий” – І степен, на наградата на Фондация “М. Балкански” за изключителни и трайни постижения в областта на науката, както и на наградата на Съюза на учените за високи научни постижения във връзка с монографията Grozdev, S. For High Achievements in Mathematics. The Bulgarian Experience (Theory and Practice). ADE, Sofia, 2007 (ISBN 978-954-92139-1-1)
 1. доц. д-р Ирена Маркова
  • Преподавател по учебните дисциплини: Теория на застраховането, Застрахователи продукти и застрахователен пазар, Маркетинг в застраховането, Маркетинг в здравеопазването, Организация и управление на застрахователното дружество, Застрахователен пазар, Маркетинг в ПЗО, Адаптивен мениджмънт
 2. доц. д-р Даниела Колева
 3. доц.  д-р Жельо Христозов
  • Преподавател по учебните дисциплини: Теория на застраховането, Застрахователни продукти, Риск мениджмънт и Контрол в застраховането и осигуряването, Застрахователни продукти и застрахователен пазар
  • Завършил СА “Д. А. Ценов”- Свищов, специалност “Застраховане” с образователно квалификационна степен магистър
  • Работил е в някои от водещите застрахователни дружества на българския пазар
  • Автор е на редица научни публикации и разработки в сферата на застраховането
 4. доц. д-р Григор Димитров
  • Преподавател по учебните дисциплини: Здравно осигуряване, Управление на застрахователното и  осигурителното дружество, Управление на бизнес процесите в осигуряването и Корпоративно управление
  • Има дълъг и богат управленски опит в сферата на трудовите и осигурителните отношения, социалното дело и здравеопазването зам.-председател на Комитета по труда и социалното дело, зам.-министър на здравеопазването, зам.- началник по икономическите въпроси на Военномедицинска академия
  • От 1993 г. активно участва в създаването и развитието на новосформирания частен сектор по застраховане, пенсионно и здравно осигуряване
  • Учредител и Главен изпълнителен директор е на Пенсионноосигурителната компания „Съгласие”
  • Учредител и член е на Съвета на директорите на първата Здравноосигурителна компания „Закрила”
  • Зам.-главен изпълнителен директор е на ПОК „Доверие”
  • Главен изпълнителен директор е на „Дженерали България Холдинг”
  • Главен директор на „Осигурителни отношения” в Българската стопанска камара
 5. гл. ас. д-р Николай Велков
  • Преподавател по учебните дисциплини: Основи на правото и Търговско право
  • Магистър по Право и бакалавър по Макроикономика
  • Адвокат-консултант е на банкови и небанкови финансови институции
  • Бил е председател и член на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка АД и Председател на Надзорния съвет на Българска роза АД
  • Член е на съветите на директорите на финансова къща, лизингова компания, инвестиционен посредник и др
  • Притежава сертификати по Мениджмънт и маркетинг (от Международния банков институт), както и по Английско и европейско право (от Университета Кеймбридж, Лондон).
  • Завършил е квалификационен курс за адвокати по Вътрешни и международни аспекти на търговското право и практика към Висшия адвокатски съвет и Американската асоциация на юристите
  • Член на Българската асоциация по Международно право
 6. ст. преп. Лариса Касабова

УЧЕБЕН СЪВЕТ „ФИНАНСИ”

 1. проф. д-р Огняна Стоичкова - ръководител
  • Преподавател по учебните дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Банково дело и Банкови системи
  • Завършила Санкт-Петербургския държавен университет по икономика и финанси, специалност „Финанси и кредит“
  • Специализирала в Stockholm Institute of Economics (1994), Kopenhagen University (1995), University of Macedonia (Thessaloniki–2001)
  • Гост-лектор е на Международното висше училище по право и бизнес във Вилнюс (ILBS) и на Висшето училище по хуманитарни науки във Влоцлавек – Полша
 2. проф. д.ик.н. Методи Христов
  • Преподавател по учебните дисциплини: Основи на финансите и Публични финанси
  • Бивш член на икономическата комисия на Висшата атестационна комисия (ВАК)
  • Специализирал във Висшия икономически институт – Берлин и Икономическия университет – Виена
  • Член на Международния институт по обществени финанси
 3. проф. дфн Милко Петров
 4. проф. д-р Боян Дуранкев
  • Преподавател по учебните дисциплини: Маркетинг, Бизнес етика и комуникации, Маркетинг на финансовите услуги, Глобализация и устойчиво развитие и Брандинг
  • Специализирал е в САЩ и Германия
  • През 1989 г. придобива степента доктор по икономика, през 1994 г. става доцент, а през 2010 г. – професор
  • Автор на повече от 70 статии, студии и книги
  • Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по маркетинг
  • Български икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране
 5. проф. Петко Стефанов Калев - гост-лектор
  • Capital Markets/Market Microstructure: Market Price Formation, Informed Trading; Liquidity; Volume and Volatility Relation(s); Price Limits; Information Arrivals; and Mixture of Distribution Hypothesis (MDH)
  • Corporate Finance and Corporate Governance: Initial Public Offerings (IPOs); Seasonal Public Offerings (SEOs); M&A; Asymetric Information; and Financial Tunneling Mathematical Finance: Option Pricing and Price Volatility
  • Market Efficiency, Investments/Funds Management and Behaviour Finance: Market Anomalies & Behavioural Issues, Performance & Evaluation; Fees Structure; and Capacity Constraints
  • Special Topics in Time Series - Empirical Economics/Financial Econometrics: Price discovery; Trade Durations; Volatility Modelling and Forecasting; Non-Linealities, Non-stationarotoes and Structural Breaks Detection; and Estimating, Interpreting and Forecasting the Yield Curve
  - CV
 6. доц. д-р Григорий Вазов
  • Преподавател по учебните дисциплина: Корпоративни финанси
 7. доц. д-р Евгени Евгениев
  • Преподавател по учебните дисциплини: Бизнес-стратегии, Международни финансови организации и Публични политики и бизнес среда
  • Получава своята научна степен през 2006 г. в Централноевропейски университет, гр. Будапеща, Унгария (акредитиран в ЕС и САЩ)
  • В рамките на 10 месеца, специализира „Европейски науки” в Европейския колеж в гр. Парма, Италия
  • Автор е на около тридесет научни публикации в реферирани издания, включително работи върху десет доклада на Световна банка в области като публична политика, индустриално развитие, подобряване на инвестиционната среда чрез административна и регулаторна реформа, иновации и финансов сектор
  • Участвал е в над 25 международни научни конференции и семинари в Белгия, Италия, Кралство Нидерландия, САЩ, Унгария, и др
  • От 2007 г. работи в Световна банка (Регион Европа и Централна Азия) като Специалист по развитие на частния сектор
 8. доц. д-р Яким Китанов
  • Преподавател по учебните дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Банково дело и Банкови системи
  • Завършил специалност „Финанси” в ЮЗУ”Неофит Рилски” и редовна докторантура в същия университет
  • Има завършено висше образование по „Инженерна геоекология” в МГУ “Св. Иван Рилски”
 9. доц. д-р Маню Моравенов
 10. доц. д-р Станислав Димитров
  • Преподавател по учебните дисциплини: Корпоративни финанси, Социално осигуряване и Осигурителни продукти и осигурителен пазар
  • Над 15 години трудов стаж в областта на финансите
  • Над 10 години заема мениджърски позиции в компании от сферата на допълнителното пенсионно осигуряване, общото застраховане и животозастраховането
  • Бивш член е на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
  • Повече от четири години е бил главен изпълнителен директор на едно от пенсионноосигурителните дружества в България
 11. доц. д-р Виржиния Желязкова
  • Преподавател по учебните дисциплини: Международни финанси, Управление на валутния риск, Управление на финансовия риск, Управление на портфейл
  • Защитила докторска степен по икономика към Икономическия институт на БАН
  • Автор на 9 научни публикации в областта на енергийния икономикс
  • Енергийен икономикс, международен икономикс, управление на разходите, изготвяне на различни отчети с финансова информация, координация на банкови проекти, координация на екипи, презентационни умения
  • Експерт „Управление на разходите и анализ” в Пощенска банка (2007 –до настоящия момент, октомври 2010 г.)
  • Експерт „Кореспондентски отношения” в Пощенска банка (2006-2007)
  • Стажант в отдела за експорт на автобуси на Мерцедес-Бенц в Истанбул, Турция по програма за студентски обмен на AIESEC (2005-2006)
 12. доц. д-р Даниела Бобева
 13. доц. д-р Юлия Добрева
 14. гл. ас. д-р Радостин Вазов
  • Преподавател по учебните дисциплини: Основи на финансите и Публични финанси
  • Учил в South Bank University London and London School of Economics and Political Science
  • Магистър по икономика в областта на Теория на финансите, Финанси на предприятието, Застраховане и инвестиции
  • Учередител на „Фондация за качествен мениджмънт”
  • Експерт по финансови анализи в Министерство на труда и социалната политика
 15. ас. Цветелина Тенева
 16. ас. Светлан Станоев

 

УЧЕБЕН СЪВЕТ „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”

 1. доц. д-р Десислава Йосифова - ръководител
  • Преподавател по учебната дисциплина : Данъчно счетоводство
  • Консултант (на база договори по Закона за авторското право) в „Обединена редакция за книги и периодика“
  • Консултант (на база договори по Закона за авторското право) в Издателство „CIELA”
  • От 2010г. е член на научния комитет на 13th Accounting and Auditing Congress, ACIM
  • 2011 - A Change in Management, гр. Порто, Португалия.
  • Член на EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, базирана в гр. Краков, Полша
 2. проф. д.ик.н. Михаил Динев
  • Преподавател по учебните дисциплини: Основи на счетоводство, Управленско счетоводство, Финансов одит и Финансово счетоводен анализ
  • Утвърден е за професор от ВАК през 1987 г.
  • Научната степен „доктор на икономическите науки” придобива през 1985 г.
  • Председател на икономическата комисия при ВАК
  • Член на Президиума на ВАК
  • Бил е първи зам.-министър на финансите (1989-1991)
  • Избиран е председател на Сметната палата от Великото народно събрание
  • Бил е зам.-председател на ХХІІІ конгрес на ИНТОСАИ
  • Ръководил е делегация за основаването на ЕВРОСАИ, И НА Европейската банка за възстановяване и развитие в Париж
  • Ръководи група от български и чуждестранни специалисти за създаване на децентрализирана система за управление на средствата по Европейските фондове
  • Има провоспособност на дипломиран експерт-счетоводитл и регистриран одитор
  • От 2004 до 2011 година е председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България
  • По-голямата част публикациите му са намерили своето признание в библиографската справка на Конгресната библиотека във Вашингтон
 3. проф. д-р Огнян Симеонов
  • Преподавател по учебната дисциплина: Финансов контрол, Управленски контрол, Вътрешен контрол и вътрешен одит и Контролинг
  • Автор е на четири монографии и на четири учебника, три от които са издадени в чужбина, както и на повече от 50 научни студии, статии и доклади, девет от които са публикувани в чужбина
  • Ръководител и участник е в повече от 20 научно-изследователски и приложни проекта
  • От 2006 до 2008 г. работи като експерт към Програмата за развитие (IDI) на Световната организация на върховните одиторски институции (INTOSAI)
 4. проф. д-р Снежана Башева
  • Преподавател по учебната дисциплина: Финансово счетоводство, Данъчно счетоводство и Спецкурс по финансово счетоводство
 5. доц. д-р Станислав Димитров
 6. доц д-р Николай Иванов
  • Пране на пари-превенция и разкриване
  • Бивш директор на Бюрото за финансово разузнаване у нас
  • Председател на центъра за изследване на национални проблеми на корупцията и глобалната финансова престъпност
 7. доц д-р Румен Трифонов
  • Информатика, Информационна сигурност и Информационни системи и технологии в счетоводството
  • Изпълнителен директор на Българска изследователска и образователна мрежа
  • Скретар на Координационния съвет за информационно общество към Министерски съвет
  • Директор на Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии, респективно
 8. доц д-р Али Вейсел
  • Преподавател по учебните дисциплини: Финансов контрол, Управленски контрол, Контролинг и Стандартизация на счетоводството и одита
 9. гл. ас. д-р Бисер Райнов
  • Сертифициран вътрешен одитор (CIA)
  • Член на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България
  • Има над 20 г. опит в областта на счетоводната отчетност, като е ръководил счетоводни отдели на предприятия от реалния и неправителствения сектор

ХОНОРУВАНИ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. проф. д.ик.н. Нено Ненов
 2. проф. д-р Маргарита Атанасова
 3. доц. д-р Никола Чолаков
 4. доц. д-р Ангел Стоянов Доралийски
 5. доц. д-р Любка  Ценова
 6. доц. д-р Мирослава Пейчева
 7. доц. д-р Таня Атанасов
 8. доц. д-р Елена Симеонова
 9. доц. д-р Екатерина Тодорова
 10. д-р Яница Димитрова
 11. д-р Валерия Динева
 12. д-р Николай Йорданов
 13. д-р Христина Харизанова
 14. доц. д-р Наталия Футекова
 15. д-р Плама Христова
 16. Ралица Агайн-Гури
 17. Димитрина Захаринова
 18. Васил Сивенов
 19. Георги Григоров
 20. Венцислава Менова Дачева
 21. Павел Иванов Иванов
 22. Марина Стефанова
 23. Недко Минков
 24. Павел Димитров
 25. Марио Каменов
 26. Веселин Илков
 27. Милин Джалалиев
 28. Лора Крумова
 29. Галя Щърбева
 30. Татяна Илиева - ДЗИ
 31. Драгомир Стоянов
 32. Людмила Христова
 33. Никола Димитров
 34. Полина Господинова
 35. Юлика Новкова
 36. Пламен Славов
 37. Силвия Димитрова
 38. Стефан Радев
Разработка от Калипърс