Новини

Новини
Министър на икономиката Лъчезар Борисов успешно своята дисертация във ВУЗФ

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов успешно защити дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" във ВУЗФ

24 8 20

На 31 юли 2020 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор".