За ВУЗФ

ВУЗФ и АБЗ поставят начало на ежегоден национален конкурс “Млад застраховател”

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ВУЗФ и АБЗ поставят начало на ежегоден национален конкурс “Млад застраховател”
ВУЗФ и АБЗ поставят начало на ежегоден национален конкурс “Млад застраховател”
ВУЗФ и АБЗ поставят начало на ежегоден национален конкурс “Млад застраховател”
18 Юли 2017

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) обявяват начало на eжегоден национален конкурс “Млад застраховател”.  
Тази година конкурсът стартира на 18 юли. Участниците в него ще се състезават за пълна стипендия, учредена на името на Румен Янчев, за обучение в магистърска програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането” във ВУЗФ. Стипендията се предоставя от ВУЗФ. Крайният срок за кандидатстване е 17 септември 2017 г. Това е първият в България специализиран национален конкурс в областта на застраховането, насочен към млади специалисти с до 5 години професионален опит в тази сфера, желаещи да се запознаят с “пълната картина” на застрахователния бизнес и да усвоят най-актуалните специфики на този пазар.

Кой и при какви условия може да участва в конкурса?

В конкурса “Млад застраховател” могат да участват лица, които са:

а) български граждани с до 5 години професионален опит в областта на застраховането;
б) завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити най-малко много добър (5,00); 
в) участвали в научни конференции, в разработването на проекти или в друга обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор;

г) представили две препоръки от работодатели или други организации, вкл. неправителствени или международни организации и структури.

Какво представлява стипендията РУМЕН ЯНЧЕВ?

Стипендията е учредена на името на Румен Янчев, дългогодишен член на  настоятелството на ВУЗФ, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД. Тя е в размер на 100% от годишната такса за обучение и ще се предоставя от ВУЗФ на лице, прието за студент в магистърска програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането” във висшето училище. Стипендията може да се получава през целия срок на обучението при определени условия.

Повече за магистърската програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането”

Програмата дава „пълната картина“ на застрахователния бизнес. Изградена е на база на най-актуалните специфики на пазара и покрива всички функции и процеси в една застрахователна компания. Тя отразява и възгледа ни за успеха в бизнеса, а именно: фокус върху клиента, иновативност и ефективност на процесите.
Открийте всичко за програмата на http://dzi.vuzf.bg/.

Начин на кандидатстване и етапи на конкурса

Първи етап
1. Подаване на заявление за участие в конкурса (свободен текст);  
2. Решаване на специализираната секция с въпроси и задача от областта на застраховането (вж секцията и критериите за оценка ТУК);
3. Изготвяне на мотивационно писмо;
4. Изпращане на материалите по т. 1, 2 и 3, както и на останалите придружителни документи, съдържащи: копие на дипломата за придобита бакалавърска степен с приложението към нея, две препоръки, копия на документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидатите и участието им в научни конференции, в разработването на проекти или в друга обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор.

Втори етап

1. Провеждане на интервю с най-добре представилите се кандидати в първия етап


Изисквания за оформяне на мотивационното писмо

Мотивационното писмо представлява свободен текст в обем до 1 стандартна машинописна страница (шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,5) и трябва да притежава следните характеристики:
- Въведение
- Ясно поставени тези
- Категорична обосновка на тезите с привеждането на конкретни факти в тяхна подкрепа
- Изводи (заключение)

Примерни насоки за изготвяне на мотивационното писмо

Каква е академичната и професионалната Ви подготовка?
Какво Ви мотивира да участвате в националния конкурс “Млад застраховател”?
Какви са очакванията Ви за обучението в програмата “Иновации и бизнес процеси в застраховането”?
Какви са целите, които искате да постигнете, след като завършите тази специалност? С какво тя ще Ви помогне?
Защо смятате, че точно Вие трябва да спечелите  стипендията?
Опишете всякакви интереси, силни страни, амбиции или изследователски интереси, които притежавате, свързани с тази конкретна програма.
Всичко друго, което бихте ни казали и смятате, че е важно да научим за Вас и което ще Ви помогне да спечелите  националния конкурс “Млад застраховател”.


Документите на участниците ще бъдат разглеждани и оценявани от комисия, съставена от представители на ВУЗФ и АБЗ.
Комплектът документи за участие в конкурса съдържа заявление за участие (в свободен текст със задължително посочване на трите имена, телефон и е-мейл), отговори на специализираните въпроси и задачата, мотивационно писмо, копие на дипломата за придобита бакалавърска степен с приложението, две препоръки, копия на документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидатите и участието им в научни конференции, при разработването на проекти или в друга обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор.

Комплектът документи за участие в конкурса се изпраща на електронна поща: abz@abz.bg в срок до 17 септември 2017 г.

Обявяване на победителя

Побeдителят в конкурса “Млад застраховател” ще бъде обявен до 29 септември 2017 г., а официалното му награждаване ще се състои на церемонията по откриване на учебната година във ВУЗФ на 2 октомври 2017 г.

Пълният регламент на конкурса можете да видите ТУК.
Плакат на конкурса вижте ТУК.


За повече информация, свързана с конкурса:

Нина Колчакова, главен секретар на АБЗ
тел. 02/9805125; 0887 924471
e-mail: nina_koltchakova@abz.bg


По въпроси, свързани с магистърската програма, включена в конкурса:

Юлияна Георгиева, мениджър “Комуникации и кариерно развитие“, ВУЗФ,
тел. 02/4015807; моб.: 0888 443 096;
е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg

 
всички новини
Разработка от Калипърс