Представяне на докторантските програми

Представяне на докторантските програми

Представяне на докторантските програми

Докторските програми във ВУЗФ обхващат широк спектър от професионално направление "Икономика": финанси, бизнес, застраховане, осигуряване, социално и здравноосигуряване, банкиране, маркетинг, счетоводство, контрол, одит и анализ, финансова математика, мениджмънт, предприемачество и всичко останало, което е свързано с икономиката.

Във ВУЗФ се подготвят и кадри, които са заявили желание да разработят дисертационен труд в самостоятелна или дистанционна форма на обучение - докторанти (с подготвен проект на дисертационен труд) и кандидат-докторанти (без предварително подготвен проект на дисертационен труд). С помощта на консултант кандидат-докторантът получава методическа помощ на високо научно ниво с цел подготовка на проект на дисертационен труд. След одобрение на проекта кандидат-докторантът се зачислява в докторантура на самостоятелна/дистанционна форма на обучение.

Форми на обучение:

За обучение и присъждане на образователната и научна степен "доктор"ВУЗФ е акредитирано от Постоянната комисия по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация- НАОА, която е пълноправен член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование ENQA и пълноправен член на Европейския регистър по осигуряване на качество на висшето образование EQAR.

Придобита във ВУЗФ диплома за доктор се признава в цял свят.