Представяне на докторантските програми

Представяне на докторантските програми

Представяне на докторантските програми

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е акредитирано за обучение на докторанти от Постоянната комисия по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация- НАОА.

НАОА е пълноправен член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование ENQA и пълноправен член на Европейския регистър по осигуряване на качеството на висшето образование EQAR.

Високите оценки от НАОА по докторските ни програми дават право на ВУЗФ да обучава докторанти в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма. Докторските програми обхващат широк спектър от професионално направление "Икономика": финанси, бизнес, застраховане, осигуряване, социално и здравно осигуряване, банкиране, маркетинг, счетоводство, контрол, одит и анализ, финансова математика, мениджмънт, предприемачество и всичко останало, което е свързано с икономиката.

ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания. Качествената подготовка на нашите докторанти ги прави един от най-предпочитаните кадри не само от бизнеса, но и от академичните общности.

Предимствата на докторските ни програми: