Кандидат - Докторанти

Кандидат - Докторанти

Кандидат - Докторанти

Кандидатстването е без конкурс и целогодишно.

Процедура по прием:

 1. Подготовка на документи - Заявление до ректора
 2. Подаване на документи в Центъра за научни изследвания и докторантско обучение.
 3. Разглеждане на документите в съответната катедра и предложение до ректора и съвета на докторските програми.
 4. Проверка на дипломата за "магистър" и академичната справка към нея в НАЦИД, ако кандидатът е завършил чуждестранно висше училище.
 5. Обсъждане в съвета на докторските програми и определяне на научен консултант.
 6. Заповед на ректора за прием за кандидат-докторант.
 7. Сключване на договор за консултации и методическа помощ.
 8. Обучението започва

Процедура по обучение:

 1. Предварителна теоретична подготовка на кандидат докторанта.
 2. Предварителна практическа подготовка на кандидат докторанта.
 3. Полагане на докторантски изпити (изпити по две базови дисциплини - по желание) и изготвяне на научни публикации (по желание).
 4. Работа върху предварителна тема на дисертационен труд и подготовка на значителна част от него.
 5. Обсъждане на проект на дисертационен труд в съответна катедра и доклад до ректора и съвета на докторските програми.
 6. Одобрение от съвета на докторските програми и определяне на научен ръководител.
 7. Заповед на ректора за зачисляване в докторантура на самостоятелна/дистанционна подготовка.
 8. Сключване на договор за обучение.
 9. Обучението продължава. Периодът на подготовка на кандидат-докторанта влиза в срока на обучение на докторант в самостоятелна/дистанционна форма със зачитане на вече извършените дейности (изпити, публикации).