Самостоятелна-дистанционна форма на обучение

Самостоятелна-дистанционна форма на обучение

Самостоятелна-дистанционна форма на обучение

Кандидатстването е без конкурс и целогодишно.

Процедура по прием:

 1. Подготовка на документи - Заявление до ректора
 2. Подаване на документите в Центъра за научни изследвания и докторантско обучение.
 3. Проверка на дипломата за "магистър" и академичната справка към нея в НАЦИД, ако кандидатът е завършил чуждестранно висше училище.
 4. Обсъждане на проект на дисертационния труд в съответната катедра и доклад до ректора и съвета на докторските програми.
 5. Одобрение от съвета на докторските програми и определяне на научен ръководител.
 6. Заповед на ректора за зачисляване в докторантура на самостоятелна/дистанционна подготовка.
 7. Сключване на договор за обучение.
 8. Обучението започва.

Процедура по обучение:

 1. Изготвяне на индивидуален учебен план.
 2. Проучване на литературни източници.
 3. Събиране и обработка на емпирична информация.
 4. Полагане на докторантски изпити (три изпита - по две базови дисциплини и по една избираема дисциплина или една специализирана дисциплина с тематична насоченост на съответния дисертационен труд).
 5. Изготвяне на научни публикации (най-малко три публикации, от които поне една в научно списание).
 6. Разработване на дисертационния труд.

Процедура по придобиване на образователната и научна степен "доктор":

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд.
 2. Публична защита на дисертационния труд.

Необходими са най-малко 6 екземпляра на дисертационния труд, отпечатани и подвързани. Обемът трябва да е минимум 150 страници, формат А4, 12 точки Times New Roman, междуредия 1,15. Дисертационният труд трябва да е придружен от автореферат - съкратен вариант на дисертацията, около 15-20 екземпляра, 30-40 страници, формат А5, 12 точки Times New Roman, междуредия 1,15.

След успешно проведена официална защита на дисертационния труд пред научно жури на докторанта се присъжда образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8. Икономика.