Редовна-задочна форма на обучение

Редовна-задочна форма на обучение

Редовна-задочна форма на обучение

Кандидатстването е чрез конкурс и изпити.

Процедура по прием:

 1. Обявяване на конкурс в ДВ и на интернет страницата на ВУЗФ.
 2. Подготовка на документи - Молба до ректора
 3. Подаване на документите в Центъра за научни изследвания и докторантско обучение.
 4. Проверка на дипломата за "магистър" и академичната справка към нея в НАЦИД, ако кандидатът е завършил чуждестранно висше училище.
 5. Полагане на конкурсни изпити (изпит по специалността и изпит по английски език, ако кандидатът е издържал изпита по специалността)
 6. Съветът на докторските програми утвърждава тема и научен ръководител.
 7. Заповед на ректора за зачисляване в редовна/задочна форма на обучение.
 8. Сключване на договор за обучение.
 9. Обучението започва. 

Процедура по обучение:

 1. Изготвяне на индивидуален учебен план.
 2. Проучване на литературни източници.
 3. Събиране и обработка на емпирична информация.
 4. Полагане на докторантски изпити (три изпита - по две базови дисциплини и по една избираема дисциплина или една специализирана дисциплина с тематична насоченост на съответния дисертационен труд).
 5. Изготвяне на научни публикации (най-малко три публикации, от които поне една в научно списание).
 6. Разработване на дисертационния труд.

Процедура по придобиване на образователната и научна степен "доктор":

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд.
 2. Публична защита на дисертационния труд.

Необходими са най-малко 6 екземпляра на дисертационния труд, отпечатани и подвързани. Обемът трябва да е минимум 150 страници, формат А4, 12 точки Times New Roman, междуредия 1,15. Дисертационният труд трябва да е придружен от автореферат - съкратен вариант на дисертацията, около 15-20 екземпляра, 30-40 страници, формат А5, 12 точки Times New Roman, междуредия 1,15.

След успешно проведена официална защита на дисертационния труд пред научно жури на докторанта се присъжда образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8. Икономика.