Новини

Новини
VUZF
12 1 20

Конкурс за академична длъжност

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научното направление Право (Финансово и данъчно право) - един, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/ 4015824.

ДВ, бр. 94/29.11.2019 г.