За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Станислав Димитров ⇱

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА "ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ' Финансов мениджмънт; Финансово бюджетиране и планиране; Управление на бизнес процесите в застраховането; Капиталови пенсии; Рисков капитал и частни инвестиции;

Проф. д-р Станислав Димитров e ръководител на катедра "Финанси и застраховане" във ВУЗФ и директор на направление "Застраховане и пенсионно осигуряване" на Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ. Преподава във Висшето училище по застраховане и финанси по дисциплините Финансов мениджмънт, Финансово бюджетиране и планиране, Управление на пенсионноосигурително дружество, Инвестиционна политика на капиталови пенсионни фондове и др. Неговите основни изследователски интереси покриват областите на капиталовото пенсионно осигуряване, корпоративните финанси, финансовия мениджмънт, спестовните и инвестиционните продукти, иновациите в застраховането и осигуряването, финансовия анализ, сливания и придобивания.

Проф. д-р Станислав Димитров придобива магистърска степен по Финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Докторската му дисертация е на тема "Оценка на пенсионноосигурително дружество". Автор е на два учебника - "Корпоративни финанси" и "Организация и управление на пенсионноосигурително дружество", и на монографията "Развитие на капиталовите пенсионни фондове (финансови аспекти, резултати, решения и перспективи за България)".

Наред с академичната си дейност Станислав Димитров заема различни мениджърски позиции в компании от сферата на пенсионното осигуряване, общото застраховане и животозастраховането, включително ПОК "Съгласие", ПОК "ДСК-Родина", ЖЗК Сожелайф и ЖЗК "Съгласие". От 2011 г. е главен изпълнителен директор на Животозастрахователна компания "Съгласие" АД. Представлява компанията в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Член е на Комисията по животозастраховане и на Комисията по финанси към АБЗ. Създател и ръководител е на клуб "Корпоративни финанси" във ВУЗФ. Научен ръководител е на докторанти във ВУЗФ. Член е на International Business Academy и на Научния съвет на Cross Border Benefits Alliance-Europe.