За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Радослав Габровски

ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Проф. д-р Радослав Габровски е завършил специалност "Застрахователно дело" при Стопанска академия "Д. А. Ценов"- Свищов през 1976 г. От 1977 г. до 2013 г. в СА е водил академични курсове по застраховане, риск мениджмънт и др. Защитил е докторат на тема "Застраховане на строително-монтажни работи".

Във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - София е изнасял академични лекции по "Презастраховане", "Застрахователна математика", "Управление на бизнес процесите в застрахователното дружество", "Рисково базирано управление на застрахователни портфейли" и др. на български и английски език от 2006 до януари 2021 г.

Проф. Габровски е бил ръководител на катедра "Застраховане и осигуряване" във ВУЗФ. Той е хабилитиран по научните специалности 05.02.05. "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" (професор) и 05.02.18 "Икономика и управление (индустрия) (доцент).

През периода 1991-2013 г. проф. Габровски е изнасял лекции в Химико-технологичния и металургичен университет - гр. София по "Екологически риск мениджмънт" в международната магистърска програма за европейска диплома по "Опазване на околната среда и устойчиво развитие". От 1997 г. до 2012 г. е водил академични курсове по "Корпоративен риск мениджмънт" и "Застраховане" в Русенския университет "А. Кънчев".

Научноизследователските интереси и основните публикации на проф. Габровски са ориентирани към общото застраховане, презастраховането, индустриалния и застрахователния риск мениджмънт, бизнес риска, управлението на бизнес процесите в бизнес организациите и застраховането. Някои от публикациите са в сферата на икономиката на предприятието, пазарното поведение на предприятията и пр.

През периода 1992-1997 година проф. Габровски е бил първият председател на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) - София. През същия период е бил действителен председател на Борда на директорите на "Свилоза" АД - Свищов.

Проф. Р. Габровски е специализирал застраховане, презастраховане и риск мениджмънт в престижни университети, застрахователни и презастрахователни компании във Великобритания, Германия и Полша, а по корпоративен и екологически риск мениджмънт - в Белгия и Германия. През 1991 г. е изпратен на продължително обучение и специализация по организиране, управление и други специфични проблеми на застрахователния надзор в Германската застрахователна асоциация (GDV), Дирекцията на Германския застрахователен надзор, както и в редица германски застрахователни и презастрахователни компании.

През 1995 г. е включен в Международния регистър на Harvard Business School (САЩ) за академични преподаватели и техните изследвания "Profiles in Business and Management".

Проф. Р. Габровски е автор на 130 научни публикации (учебници, учебни помагала, статии, студии, доклади и др.), от които 24 броя са публикувани в чужбина (САЩ, Япония, Германия, Испания, Русия, Чехия, Полша, Египет, Румъния и др.).

През 2022 г. е удостоен с почетното звание професор емеритус на ВУЗФ.