За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Али Вейсел

Одитинг; Стандартизация в одита; Стандартизация в счетоводството

Али Вейсел е роден в град Бургас. Има бакалавърска и магистърска степен по специалност "Счетоводство и контрол". От 2011 г. е доктор по икономика (Одитинг). От 2014 г. е доцент по "Счетоводство и одит", а от 2019 г. професор по "Счетоводство, одит и анализ".

Има над 8 години стаж последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор.

От 2009 г. е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Притежава над 10 години опит в областта на одита на финансови отчети.

От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във ВУЗФ - София.

Има над 70 научни публикации по счетоводство, данъчно облагане и независим финансов одит.