За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Джеймс Йоловски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР Financial Management Public Finance Публични финанси Основи на финансите и икономически теории

Джеймс Йоловски е доктор по икономика с дисертация в областта на управленското счетоводство и в частност - на бюджетирането. В УНСС придобива магистърска степен по счетоводство със специализация финансова отчетност. В рамките ѝ провежда кабинетно проучване в сферата на финансовите инструменти в University of Oxford. Бакалавърската му степен е в областта на финансите, като притежава и професионални квалификации по счетоводство и мениджмънт.

От 2018 г. доц. Йоловски заема позиция на главен експерт във Фискалния съвет на България, като анализира макроикономическата среда и ключовите компоненти на бюджета. Професионалният му опит включва също финансов мениджмънт и цялостно управление на проекти в частния и нестопанския сектор. Той е изградил експертни умения при определяне на ключови индикатори на представянето, анализ на ефикасност и ефективност, бенчмаркинг, оптимизация на разходи, управление на ликвидността и паричните потоци и мониторинг на бюджетното изпълнение.

Доц. Йоловски е преподавател във ВУЗФ. Той е сертифициран преподавател по предприемачество от University of Warwick и Европейската комисия, както и от фондация KAUFFMAN. Той участва в различни комисии, сред които за провеждане на националното състезание по симулацията "Виртуално предприятие" - към Министерство на образованието и науката, и за избор на проект за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството (EEPA) - към Министерство на икономиката.

Редица проекти са реализирани под ръководството или с активното участие на доц. Йоловски. При изпълнението им той придобива широк опит в обучението на представители от различни сфери и възрастови групи - бизнес среди, предприемачи, преподаватели, студенти, ученици. Доц. Йоловски има редица публикации, които включват научни изяви, и е съавтор в колективи на одобрени от МОН учебници за средното образование. Той участва в множество форуми и семинари на международно ниво в сферите на финансите и образованието.