За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Дияна Банкова

Principles of Accounting I Principles of Accounting II Financial management Корпоративна социална отговорност Данъчен и осигурителен контрол Финансов анализ на проекти Съдебно-икономически експертизи

Дияна Банкова е родена в град Добрич през 1992 г., и завършва средно-специалното си образование в направление "Счетоводна отчетност" във ФСГ "Васил Левски". Притежава бакалавърска степен по "Счетоводство и контрол" и магистърска по "Одит и риск мениджмънт" към Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - гр. София, както и магистър по "Право" към ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. . Удостоена е със специална награда от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор" 2014 г. Започва стаж в международната одиторска компания "HLB Bulgaria". Участва в инициативата на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев - "Младежка визия за развитие на България" в Съвета по икономика 2014 г, както и в Съвета по икономическо развитие 2015 г., като един от отличените студенти в Република България с най-висок успех по специалността.

От 2018 г. е доктор по икономика към ВУЗФ, темата на дисертационния труд е "Методологически проблеми на публичния надзор над регистрираните одитори". Кариерното си развитие продължава в публичния сектор - Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ НАП), дирекция "Разследване на особени случаи"; Министерството на инвестиционното проектиране, дирекция "Финанси и управление на собствеността", отдел "Финансово-счетоводен". старши инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). Продължава дейност и в частния сектор в международната одиторска компания "Moore Stephens Bulgaria - Audit" OOD, като асистент одитор, и като партньор в "АМ одит" ЕООД.

През 2019 г. започва като х. пр. в Академията на министерството на вътрешните работи (АМВР), към факултет "Полиция", специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", Катедра "Оперативно-издирвателна дейност" (ОИД). През 2020 г. провежда лекции и в катедра "Сигурност и граничен контрол" (СГК), както и към момента. Включена е в списъкът на Софийски градски съд (СГС), като вещо лице по съдебно финансово-икономически експертизи - ДВ бр.41/2020 г. Одобрена е, като независим експерт извършващ икономическа оценка на проектни предложения към Национален иновационен фонд (НИФ) на Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП), със Заповед на Министъра на икономиката № РД-16-754/20.08.2020 г. През 2021 г. провежда лекционни курсове, като х.пр. по дисциплината "Отчитане на външнотърговски сделки" към Международно висше бизнес училище - гр. Ботевград., а през 2023 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - гр. София към катедрата по "Интелектуална собственост", по дисциплината "Интелектуална собственост и киберсигурност". От 2023 г. встъпва на длъжността "доцент" към ВУЗФ. Членува в: Съюз на учените в България (СУБ), както и в WoodEMA, i.a. International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry.