Студентски съвет

Студентски съвет

Студентски съвет

Студентският съвет на ВУЗФ е орган за защита на общите интереси на обучаващите се студенти и специализанти във висшето училище. Той осъществява своята дейност на основата на Правилник, закони и други нормативни актове, свързани със студентското самоуправление и академична автономия във ВУЗФ.

Студентският съвет на ВУЗФ се състои от oбщо делегатско събрание, председател, заместник-председател и секретар.

Общото делегатско събрание на Студентския съвет на ВУЗФ приема програма за неговите цели и перспективи, избира свой председател и представители на студентите в Академичния съвет и в съветите на специалностите на ВУЗФ.

Председателят на Студентския съвет изразява мнение и прави предложения за развитието и дейността на ВУЗФ от името на Студентския съвет, като го представлява в Академичния съвет на ВУЗФ и пред вътрешни и международни организации и лица.

Студентският съвет на ВУЗФ има право да:

Дейността на Студентския съвет на ВУЗФ се финансира със средства от бюджета на ВУЗФ.

Средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.