Счетоводство, одит и анализ

Счетоводство, одит и анализ

Счетоводство, одит и анализ

БАЗОВИ ДИСЦИПЛИНИ

(задължителни за всички докторанти)

  1. ИКОНОМИКС

Програмата е предназначена за докторанти във всички форми на обучение и по всички научни специалности във ВУЗФ.

Формулирането и детайлизирането на темите предполага предварително усвояване на понятийния апарат и фундаменталните теоретични концепции от основните курсовете по Микро- и Макроикономика. Програмата дава възможност да се разкрият по-пълно причинно-следствените връзки в стопанството чрез прилагане на метода на научната абстракция. Проблематиката е структурирана в четири раздела: Въведение и основни принципи на икономикса; Микроикономика; Макроикономика и Световна икономика.

Лектор: д-р Джеймс Йоловски

Е-mail: dyolovski@vuzf.bg

  1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Програмата е предназначена за докторанти във всички форми на обучение и по всички научни специалности във ВУЗФ.

Целта на обучението по дисциплината е да се изградят знания и опит у докторантите във ВУЗФ за използване на различни научни методи и методологии при разработването на дисертационните им трудове.

Лектор: проф. д-р Виржиния Желязкова

Е-mail: vzhelyazkova@vuzf.bg

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(избира се една по желание)