СЪВРЕМЕННИЯТ ЛИДЕР

СЪВРЕМЕННИЯТ ЛИДЕР

ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА И УПРАВЛЕНСКИ СТИЛ

СЪВРЕМЕННИЯТ ЛИДЕР

ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА И УПРАВЛЕНСКИ СТИЛ

Д-р Виктория Гацова

"Съвременният лидер. Времева перспектива и управленски стил" е теоретико-емпиричен труд, посветен на проблемите за лидерството и времевата насоченост на организационния лидер. Фокусът е върху изследване на конкретните времеви ориентации ("негативно минало", "позитивно минало", "хедонистично настояще", "фаталистично настояще" и "бъдеще"), които в ролята си на предиктори детерминират трансформационните и транзакционните лидерски поведения.

Резултатите от проведеното емпирично изследване спомагат за по-задълбоченото разбиране на личностната предиспозиция "времева ориентация", дообогатяват психологическия профил на организационния лидер и разширяват наличните емпирични данни, свързани с лидерството и връзката му с други конструкти.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2020