Новини

Новини
VUZF Lab със силно участие на Международния научен конгрес ETHAC 2019
7 10 19

VUZF Lab със силно участие на Международния научен конгрес ETHAC 2019

На 30 септември и 1 октомври 2019 г. в гр. Солун, Гърция се проведе Международният научен конгрес "European Triple Helix Academic Congress" - ETHAC 2019. В него взеха участие над 150 експерти и изследователи от 35 държави. VUZF Lab беше представена от двама от програмните си директори - доц. д-р Юлия Добрева и доц. д-р Даниела Илиева.

Доц. Юлия Добрева, програмен директор на направление "Икономика", представи доклад на тема "The Triple Helix Model in the Bulgarian Institutional Environment". В доклада беше отбелязано, че приносът на държавните институции към цялостния процес на развитие се счита за един от най-предизвикателните проблеми в съвременните икономики. Следователно моделът Triple Helix, който изисква сътрудничеството между правителството, образователните институции (академичните среди) и бизнеса е ценен инструмент, който допринася за развитието на иновациите, и като такъв е и ценен инструмент за подобряване на редица аспекти в икономическата и социалната област. Целта на изследването е да се анализира прилагането на модела на тройната спирала в българската институционална среда чрез критично изследване на нейните проблемни аспекти, особено в образованието, както и да се предложат решения в подкрепа на успешното прилагане на модела. На конференцията бе споделено, че Ирландия, например, е имала подобен профил на развитие през 80-те години на миналия век, но именно чрез инвестиции в подобряване на нивото на образованието и образователните институции, е успяла да постигне днешния напредък в развитието си.

Доц. Даниела Илиева, програмен директор на направление "Бизнес мениджмънт и маркетинг" във VUZF Lab, представи доклад на тема "The Shape of University-Industry Collaboration in Bulgaria - Best Practices and Roads Ahead".

Целта на доклада бе да се покаже необходимостта от сътрудничество между академичните среди и бизнеса. Научната динамика невинаги съответства на реакцията на бизнес корпорациите да прилагат иновативния продукт и, за съжаление, все още между тях съществува значителна пропаст. В доклада си доц. Илиева прави изследване на добрите практики в България и предлага изводи и препоръки.

Висшето училище по застраховане и финанси беше представен като пример за добра практика в стремежа си да осъществява мост, свързващ академичната теория с бизнеса в България - чрез своите специализирани съвместни магистърски програми, станали емблематични за университета.

Към VUZF Lab бе проявен интерес от страна на изпълнителния директор на European Triple Helix Association г-жа Мария Лаура Форначи, която отправи официална покана към ВУЗФ за членство в асоциацията с цел съвместно сътрудничество и бъдещи общи проекти.

Мисията на ETHAC 2019 е да съдейства за ефективния трансфер на знания и иновации на световния пазар, като дава възможност на преподаватели, научни дейци, индустриалци, предприемачи, инвеститори, правителства и политици да създават, да обменят и практически да осъществяват научните идеи.

Повече за международния конгрес ЕTHAC 2019 можете да откриете на https://www.triplehelixcongress.com/.