Новини

Новини
Книга Бобева
26 1 22

VUZF Lab представя книгата „Парична и финансово-кредитна система на България“

Първата по рода си подобна книга е част от поредицата научно-приложни изследвания "България 1990-2020 г. Икономика и финанси", която ВУЗФ издаде в навечерието на своята 20-та годишнина

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab организира представяне на книгата "Парична и финансово-кредитна система на България" - част от поредицата задълбочени научно-приложни изследвания на VUZF Lab "България 1990-2020 г. Икономика и финанси", събрани в отделни книги.

Представянето на книгата ще се проведе онлайн на 17.02.2022 г. от 13.30 часа в платформата Google Meet.

Автори на мащабното изследване са изтъкнати преподаватели и учени от ВУЗФ, БАН и други научни организации - проф. д-р Даниела Бобева, проф. д-р Емилия Миланова, доц. д-р Маню Моравенов, доц. д-р Цветан Манчев, доц. д-р Григор Сарийски, ас. Петя Цекова и Апостол Апостолов, а ръководител на научния колектив е проф. д-р Даниела Бобева.

Събитието ще бъде открито от доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на VUZF Lab, който ще разкаже повече за проекта и поредицата научно-приложни изследвания на VUZF Lab "България 1990-2020 г. Икономика и финанси", а всеки от авторите на книгата "Парична и финансово-кредитна система на България" ще представи основните акценти и изводи от своето изследване и ще отговори на въпроси, поставени от аудиторията. Модератор на събитието е проф. д-р Даниела Бобева.

Тази книга е първото изследване на паричната и финансово-кредитната система на България от началото на прехода към пазарна икономика до наши дни. Уникалността е свързана с всеобхватността на изследването не само в исторически план, но и с амбициозността да се разкрие как работи тази система с всичките й елементи и как тя се вписва в общата икономическа система. Изключително интересна е и композицията на авторския колектив, съставен от установени учени в областта на икономиката и финансите, които съчетават академичната си кариера с активно участие в процесите, които изследват, тъй като са заемали най-високи позиции в Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и търговските банки. Тази сплав от академичност и практически опит придава на изследването достоверност, основана на вдъхновението и драматизма на преживяното вътре в системата. Представена е дискусията и позициите на установени български и чуждестранни автори по темите.

Във всяка тема са откроени вътрешноприсъщите специфични периоди в развитието на съответния сектор. Във всички части на книгата се открояват две от най-важните събития за паричната и финансова система - кризата 1996-1997 г. и глобалната финансова криза. Ефектите на финансовите кризи - вътрешни и външни формират импулси за реформи, насочени към редуциране на финансовите и икономически загуби.

Въпреки, че изследването изглежда като един исторически анализ, по-скоро това е задълбочено изследване на факторите и зависимостите, на основата на които се разкриват трайни тенденции и на тази основа е отправен поглед към бъдещето. Историческият анализ е посветен на основната цел на тази книга - да се извлекат уроците от миналото и да се направят препоръки за бъдещето. Реформите на финансовата система се разглеждат от авторите като непрекъснат процес, изискващ не само вдъхновение и кураж, но и експертиза, която както показва историческият опит, се създава трудно. Особен акцент в книгата авторите поставят върху съвременните предизвикателства пред паричната и финансовата система - присъединяването към еврозоната и Банковия съюз.

Банковият сектор заема основно място в изследването. Той продължава да доминира финансовия сектор и да оказва фундаментално важно значение за българската икономика. Възникването и колебливото развитие на капиталовия пазар в България се изследва в контекста на икономическата динамика и регулаторните процеси.

Основният въпрос, на който книгата отговаря, е: Въпреки мъчително трудните реформи във финансовия сектор, успяваме ли да създадем финансова система, която да се ползва с доверието на гражданите и да служи на българската икономика?

Книгата е предназначена за широка аудитория, свързана с финансовата система - банкери, финансисти, политици, представители на бизнеса и гражданите. Във всяка част са дефинирани основните понятия и теории, което прави книгата полезна за академичните среди и студенти.

Представянето на книгата е със свободен достъп. Всеки, който проявява интерес, може да се регистрира на е-mail assistant@vuzf.bg до 15 февруари и да зададе своите въпроси към авторите.

Всеки желаещ да закупи електронното издание на книгата, ще може да го направи през сайта на VUZF Lab https://vuzflab.eu/.

VUZF Lab ще представи в отделни премиери всички книги от поредицата "България 1990-2020 г. Икономика и финанси" - те включват заглавията "Основни характеристики на финансовата политика на България", "Особености на българския преход. Поглед към икономическото развитие на България - от постсоциализъм към интеграция в ЕС (1990-2020 г.)", "Устойчивост на финансовата система - дългосрочни перспективи (онтологични и емпирични основания)", "Развитие на социалното осигуряване в Република България за периода 1990-2020 г. (състояние, проблеми и предизвикателства)", създадени от авторски колективи начело с преподаватели от ВУЗФ.

През цялата 2022 г., по повод на своята 20-та годишнина, ВУЗФ планира поредица от уебинари, кръгли маси, конференции и професионални дискусии с участието на водещи експерти от страната и чужбина.