Новини

Новини
На 28 юни 2019 г. Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище
1 7 19

VUZF Lab организира семинар за управлението на средствата от европейските фондове

На 28 юни 2019 г. Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България проведоха практически семинар на тема: "Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - предизвикателства пред съдебната практика". Лектор на семинара беше Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд.

По време на семинара беше разгледана натрупаната съдебна практика по прилагане на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), приет през 2015 г.

Участниците в семинара бяха запознати с основните причини за трудностите, които се срещат при прилагането на ЗУСЕСИФ. От една страна, те са свързани с изискването за спазване на нормативната йерархия на приложимо право, правото на ЕС и националното право, а от друга страна, с нарушенията, допускани от органите, които прилагат закона.

Г-жа Янкулова запозна участниците с финансовата корекция като акт на управляващ административен орган или на съда, по силата на който за бенефициента възниква задължение да възстанови неправомерно получената безвъзмездна финансова помощ. Разгледани бяха и основанията за отказ за предоставяне на такава финансова помощ.

Сред най-често срещаните основания за извършване на финансова корекция бяха посочени нарушения на правото на ЕС и/или на вътрешното (национално) право. Като важен момент бeше обърнато внимание на определянето на размера на вредата за бюджета на ЕС, поради допуснатите нередности.

Г-жа Янкулова сподели, че определянето на размера на вредата е сериозно предизвикателство пред органите по правоприлагането.

Участниците в семинара имаха възможност да зададат въпроси на лектора, свързани с казуси от тяхната практика, както и да получат консултации, да обменят опит и идеи при решаването на конкретни казуси.

В семинара участваха експерти от управляващите органи на оперативните програми, държавни институции, общини, компании и висши училища.

Медийни партньори на семинара: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria и Bulgaria ON AIR.