Новини

Новини
ВУЗФ и СБУ организираха 4-та национална научно-приложна конференция за повишаване на квалификацията на учителите
28 3 24

ВУЗФ и СБУ организираха 4-та национална научно-приложна конференция за повишаване на квалификацията на учителите

ВУЗФ и СБУ организираха 4-та национална научно-приложна конференция за повишаване на квалификацията на учителите

 

 

На 21 март 2024 г. във ВУЗФ се проведе четвъртата Национална научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдиката на българските учители (СБУ).

Събитието се проведе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и доктор хонорис кауза на ВУЗФ.

Конференцията беше открита от проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката.

Във фокуса на форума бе поставена необходимостта от усъвършенстване и надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти в контекста на динамиката на 21. век, и бяха очертани основни тенденции и предизвикателства през погледа на средното, висшето образование и бизнеса, свързани с трансформациите на образованието, в резултат на все по-бързо навлизащите дигитализация и изкуствен интелект (ИИ), специфики на зеления преход и кръговата икономика, и др.

В своето приветствие ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев изрази удовлетворението си от успешното и утвърдило се през годините партньорство със СБУ и поздрави всички гости и участници, "с които заедно продължаваме да работим и утвърждаваме мисията на ВУЗФ - като мост между средното и висшето образование, който ще позволи да се осъществи естествения преход и на най-подготвените ученици в сферата на икономическите дисциплини, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството от средните училища да се докоснат до опита и успехите на ВУЗФ и да продължат своето професионално развитие в него".

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари на проф. Велчев и екипа на ВУЗФ за предоставената възможност отново учители и директори от цялата страна да имат възможността да надградят своите компетентности, свързани с най-новите образователни политики, както и да продължи да се усъвършенства взаимовръзката между средното и висшето образование, връзка, значима не само за личностна мотивация на заетите в образователната система, но и за насърчаване и мотивиране на учениците за тяхното личностно развитие. Тя подчерта, че е необходимо инвестиране в учителите и учениците, в тяхната квалификация и висока мотивация и отчете новата трансформация на образованието, свързана с навлизането и използването на изкуствения интелект и дигитализацията като основни предизвикателства, с които трябва да се справим не само на национално ниво, но и в глобален аспект.

Г-жа Такева бе категорична, че ИИ не може да замени учителя. Тя подчерта, че използването на изкуствения интелект трябва да се насочи само към измерване на качеството на работата в класната стая и в училището, и за развитие на изследователската дейност в българската образователна система.

Зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева очерта основните политики на МОН за стратегическо развитие на квалификацията и кариерното израстване на педагогическите специалисти.

Тя постави акцент върху положителния ефект на качеството на преподавателската работа и образователните резултати на учениците. Сред планираните от МОН дейности в тази посока отчете засилване на практическата подготовка на бъдещите учители, промяна в статута на учителя наставник и на базовия учител, както и необходимите промени в контрола на провеждане на хоспитирането, практиката и стажуването, като определи за задължително въвеждането на наставничеството при новоназначени педагогически специалисти, директори и педагогически специалисти с ниска оценка при оценяването на труда.

Със свои доклади и презентации във форума участваха: проф. д.н. Евгени Евгениев и доц. д-р Джеймс Йоловски, зам.-ректори на ВУЗФ, преподавателите от висшето училище проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, проф. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, гл. ас. д-р Бисер Райнов, както и гл. ас. д-р Яна Пальова от Института за икономически изследвания на БАН, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) към МОН и Маргарита Стоянова, директор на Дирекция "Дигитални услуги и център за обслужване на клиенти" на "Инвестбанк" АД.

"Зелена и кръгова икономика: какво трябва да знаят учениците?" - бе темата на презентацията на проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ. Проф. Желязкова отправи послание към присъстващите учители, че децата и учениците трябва да изучават основните принципи на зелената и кръговата икономика. Тя представи научнообоснованите причини за неизбежното превръщане на принципите и механизмите на зелената икономика в начин на живот и произтичащата от това необходимост за съответна съвременна квалификация на учителите, които да подготвят учениците за новите икономически и социални реалности. Проф. Желязкова посочи, че линейната икономика предпоставя непрестанно увеличаващо се използване на суровини и материали и производство на отпадъци. Акцентира, че единствено кръговата икономика може да създаде условия за преодоляване на тази тенденция, което ще доведе до отделянето на икономическия растеж от нарастващото потребление на суровини и материали.

Проф. д.н. Евгени Евгениев, заместник-ректор по администрация и проекти на ВУЗФ представи темата: "Емоционалната интелигентност като начин за комуникация в училище". Той припомни, че емоционалната интелигентност е способността да се наблюдават и осмислят собствените и чужди чувства и емоции, и получената информация да се използва като ориентир в мисленето и действията на човека, и коментира подробно компонентите ѝ. Проф. Евгениев акцентира в детайли на социалната компетентност, уменията и ползите от ефективното ѝ развитие и в заключение направи изводи, свързани с управлението на взаимоотношенията като основен резултат на емоционалната интелигентност, който позволява на личността резултатно да взаимодейства с останалите хора.

Доц. д-р Джеймс Йоловски, заместник-ректор по научноизследователската дейност на ВУЗФ, съсредоточи презентацията си върху "STREAM в проектно базираното обучение - общият път към споделените образователни цели", като подчерта силната практическа ориентираност на конференцията. Той уточни, че към направленията на познатото на педагозите STEM обучение се прилагат още два аспекта - уменията за четене с разбиране, и изкуствата и дизайна (Science / Наука - Technology/Технология - Reading /Четивна грамотност - Engineering / Инженерство - Arts / Изкуства и дизайн - Mathematics / Математика). Доц. Йоловски подробно презентира преимуществата на STREAM обучението - практически ориентирано благодарение на проектно базирания подход, в което учениците могат да експериментират. То помага за усилване на способността им за концентрация, за развитие на учене чрез преживяване, на меки умения, включващи екипна работа, стимулира генериране на иновации и съпричастност при решаване на проблеми, обобщаване, критично мислене и извличане на важния смисъл на информацията, насърчава творчеството и др. Той изтъкна значението му в обучението по предприемачество и финансова грамотност.

Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), представи темата "Квалификацията на педагогическите специалисти - възможности и перспективи през 2024 г." Той посочи, че десет пъти повече са обучените педагогически специалисти през 2023 г. - 7481, в сравнение с 2019 г. - 681. Подчерта продължаващото утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за онлайн квалификации - посредством собствена платформа за онлайн обучения, с идентична функционалност на обучителните платформи на водещите университети у нас, и като иновативно аналитично звено с разработени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2023 г.

"Публичните политики в образованието и зеления преход в България" представи гл. ас. д-р Яна Пальова от Института за икономически изследвания при БАН. Тя говори за поетите от ЕС ангажименти за климата, бюджетирането на политики за климата, посочи принципи за успешна зелена реформа в публичните финанси и представи цели на ЕС за насочеността на образованието към екологичния преход. Д-р Пальова представи препоръки, според които програмният бюджет на МОН трябва да включва повече програми, свързани с екологичния преход, и да се осигури финансиране за квалификация на учителите, интегриране на зелените политики в образователните програми и включване на дейности за зелени умения и изграждане на екологична култура.

По време на втория панел на конференцията, в който бяха разгледани съвременни тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование, проф. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ, презентира интересната тема "Изкуственият интелект и трансформацията на образованието. Учители или роботи?". Тя посочи, че изкуственият интелект ще промени начина, по който учителите работят, тъй като позволява да се предоставя обратна връзка в реално време и да се персонализира учебният опит за учениците и също така може да подпомогне учителите в тяхната ежедневна дейност. Проф. Илиева говори за ефективната роля на ИИ в образованието, поставяйки и давайки отговори на актуални въпроси: Защо ИИ оказва влияние върху образованието, преподаването и ученето? Защо е важно да се персонализира учебният опит за учениците? Защо е полезно за учителите да имат достъп до данни в реално време? Защо ИИ може да помогне на учителите да спестят време и да намалят натоварването? и др. В заключение обобщи, че разумното използване на ИИ води до повишаване на качеството на образователния процес, в който всеки има възможност да разгърне пълния си потенциал.

Темата бе продължена с презентацията на гл. ас. д-р Бисер Райнов, ВУЗФ, на тема "Практически възможности за използване на изкуствения интелект в средното образование". Той цитира статистика, според която 67% от учениците в средните училища в Обединеното кралство използват ИИ за решаване на задачи и подготовка на домашни, както и че 50% от учителите казват, че използват генеративен изкуствен интелект като част от процеса на планиране на уроците. В заключение определи ИИ като възможност за учителите да модернизират професията си.

"Банката в ръката ти - тенденции и възможности" бе представена от Маргарита Стоянова, директор на Дирекция "Дигитални услуги и център за обслужване на клиенти", "Инвестбанк" АД, генерален спонсор на събитието.

Исторически ретроспективна и познавателна бе презентацията "Парично обращение в днешните български земи - кратък исторически преглед" на доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, ВУЗФ. Тя изтъкна, че в образованието по история и цивилизации почти не се разглеждат теми, свързани с монетосеченето, парите и паричните системи, които съществуват в различни епохи по света и в днешните български земи, и изобщо малко се говори за финансите. Тя посочи, че е необходимо да се знае повече за един от най-важните елементи на държавността - собствените монети на страната, което е от значение за сериозното осъзнаване на патриотизма - защо да сме горди, че живеем в тези земи и чии наследници сме.

Изключително разнообразна по подбор на теми и насоченост на презентациите, националната конференция провокира интересна дискусия, в която се акцентира на въпроси, свързани с атрактивността на учителската професия и въвеждането на изкуствения интелект и други иновативни техники и практики за подобряване на ефективността на учебния процес, за мястото на учителя в новата дигитална реалност и метавселена, за ролята му на ментор в живота на учениците, и др.

В четвъртата национална научно-приложна конференция, организирана от ВУЗФ и СБУ взеха участие над 200 учители, директори на училища от цялата страна, началници на регионални управления на образованието, представители на академичните среди и бизнеса, експерти и анализатори по въпросите на образованието.

Конференцията завърши с обща снимка на участниците.

Форумът се организира с подкрепата на "Инвестбанк" АД, генерален спонсор на събитието и Холдинг КЦМ 2000 АД и ВМЗ ЕАД, спонсори на събитието.

Медийни партньори: Bulgaria ON AIR TV и в. "Учителско дело"