Новини

Новини
Юлия Добрев стана професор
7 10 21

Висшето училище по застраховане и финанси избра нов професор

С решение на Академичния съвет на Висшето училище по застраховане и финанси, прието с Протокол № 3 от 7.10.2021 г., доц. д-р Юлия Добрева беше избрана да заеме академичната длъжност "професор" във ВУЗФ по обявен конкурс по научното направление "Икономика (Институции и устойчиво развитие, поведенческа икономика)".

Научното жури бе с председател доц. д-р Радостин Вазов и членове проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Даниела Бобева, проф. д-р Силвия Трифонова, проф. д-р Евгени Станимиров, проф. д-р Цветан Илиев и доц. д.ик.н. Красимир Тодоров.

Екипът на ВУЗФ пожелава на проф. д-р Добрева още много професионални успехи и да продължава да вдъхновява студентите и колегите си във ВУЗФ!