Новини

Новини
Счетоводство, одит и корпоративен анализ
20 9 21

Счетоводните специалности във ВУЗФ с акредитация от АССА

Бакалавърската и магистърската специалност по счетоводство във ВУЗФ - "Счетоводство, одит и финанси" и "Счетоводство, одит и корпоративен анализ", получиха международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Бакалавърската програма по счетоводство във ВУЗФ е и единствената в България, акредитирана от ACCA.

Тази сертификация дава правото на завършилите специалностите да придобиват ACCA qualification, която се изисква от много международни фирми за висши мениджърски длъжности - изпълнителен директор, финансов директор, контрольор, главен счетоводител, финансов анализатор, вътрешен одитор, одит мениджър в международни одиторски компании и други.

ACCA е глобална професионална организация в областта на счетоводството, одита и финансите, създадена през 1904 г. във Великобритания. Към момента в организацията членуват над 227 000 специалисти и се обучават над 544 000 студенти в 176 държави.

Обучението по тези специалности съответства на международните изисквания за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител (Certified Public Accountant) и регистриран одитор (Registered/Statutory Auditor) към Институтите на дипломираните експерт-счетоводители (одиторите), членове на Международната федерация на счетоводителите (International Federation of Accountants).

Образованието във ВУЗФ е на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ, доказателство за което е и получената наскоро акредитация от ACCA, която влиза в сила от 2022 г.

Повече за счетоводните специалности може да намерите на vuzf.bg.