Новини

Новини
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Момчил Григоров
8 3 19

Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Момчил Григоров

Докторантът в самостоятелна форма на обучение Момчил Григоров защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване". Темата на дисертацията е "Финансово- икономически и социални промени в условията на глобализация". Научен ръководител е проф. д-р Боян Дуранкев.

Проф. дпн Сава Гроздев, зам.- ректор по научната дейност и докторантско обучение във ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Момчил Григоров в присъствието на членовете на научното жури: проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Пенчо Иванов, проф. д-р Николай Щерев и доц. д-р Надежда Димова.