Новини

Новини
Проф. д-р Виржиния Желязкова защити дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките"
29 4 21

Проф. д-р Виржиния Желязкова защити дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките"

На 28 април 2021 г. се състоя публична защита на дисертационния труд за присъждането на научната степен "доктор на науките" на проф. д-р Виржиния Желязкова в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление: 3.8 Икономика, докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване".

Темата на дисертационния труд е "Управление на банковите рискове при прехода към кръгова икономика".

Обект на това иновативно и новаторско изследване е една изключително актуална тема: банковите рискове при прехода към кръгова икономика.

В рамките на своя дисертационен труд проф. Желязкова предлага отговор на редица значими въпроси на днешния ден: защо кръговият икономически модел има потенциала да предложи по-добро бъдеще на света, кои страни са лидерите в прилагането на кръгова икономика, как на практика може да се осъществи преходът от сегашния линеен към кръгов модел, къде е ролята на банките и на капиталовите пазари за реализирането на този преход, какво означава една банка да е "зелена" и много други. Основен принос на труда е предложеният от автора и апробиран в системна банка модел за оценка на екологичния и социалния риск в кредитирането, който дава инструментариум за реалното проследяване на този нов и все по-значим риск.

Това е първата докторска дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките", която се защитава в България по тази проблематика.

Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab е сред лидерите в изследването на тази тематика. Проф. Желязкова ръководи научно направление "Кръгова икономика и устойчиви финанси" към Лабораторията, в което са привлечени редица водещи учени от страната и от чужбина. Амбицията на екипа на VUZF Lab е да развива изследванията в тази област с нарастващо икономическо и обществено значение.

Председателят на научното жури проф. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, връчи дипломата на проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова с думите "Поздравявам проф. Желязкова. Този иновативен дисертационен труд е изключителна гордост както за нея, така и за ВУЗФ."

Членовете на научното жури дадоха висока оценка за дисертационния труд.

Рецензенти: проф. д-р Даниела Фесчиян, УНСС, проф. д-р Даниела Бобева, проф. д-р Веселина Димитрова, Икономически университет-Варна.

Изготвили становища: проф. д-р Румяна Пожаревска, УНСС, доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ, доц. д-р Радостин Вазов, ВУЗФ, доц. д-р Георги Маринов - Икономически университет-Варна.

Екипът на ВУЗФ поздравява проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова за присъдената научна степен