Новини

Новини
Employ
21 12 21

Проект EMPLOY mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY Project No: 2019-2-BG01-KA205-062640

На 30 септември 2021 г. успешно приключи проект "EMPLOY - mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY", финансиран по програма Еразъм+. Проектът, чийто координатор беше Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), бе изпълнен от организации от България, Италия, Унгария, Словения и Турция.

Партньорите съвместно създадоха и тестваха:

  1. Mentoring E-hub http://employprogramme.eu, който предлага гъвкава и свободно достъпна възможност за млади хора от рискови групи (NEETS, млади хора с по-малко възможности, хора в икономически неравностойно положение, млади мигранти) да получат качествена менторска подкрепа от младежки работници. Платформата осигурява онлайн среда, в която менторите могат да предоставят непрекъсната менторска подкрепа на наставляваните и дава възможност на своите потребители да намерят подкрепа и насоки в усилията си да се справят с предизвикателствата, породени от пазара на труда. Разработен е в 6 езикови версии: EN, BG, HU, Sl, IT и TR.
  2. Ръководството за умения и компетенции, което предоставя набор от ключови знания, умения и компетенции, които младите хора трябва да притежават, за да влязат успешно на пазара на труда. Наръчникът се основава на формулировката и принципите на Европейската квалификационна рамка, която предлага видимост и съпоставимост в цяла Европа. Наръчникът е синтез на всички най-съвременни програми за насърчаване на млади хора от рискови групи, налични в страните партньори, Европа и в международен мащаб. Наръчникът предоставя описание на резултатите от обучението, които трябва да бъдат придобити от младите хора, използвайки услугите, предоставяни от EMPLOY Mentoring e-Hub.
  3. EMPLOY Policy Toolkit - наборът от инструменти има за цел да информира политиците и вземащите решения на всички нива за ключовите заключения на проекта. Той предлага нов набор от доказателствена база за продължаващата дискусия за подобряване на средата за успешно включване на младите хора в риск на пазара на труда. Той картографира и подчертава установените добри практики и предоставя база от доказателства, които могат да повлияят на разработването на национални и европейски политики в областта на премахването на бариерите и овластяването на младите хора за успех на пазара на труда. Поставя акцент върху ключовата роля на младежките работници в подкрепата на социалните иновации и процесите на наставничество. Инструментариумът отразява поуките, извлечени от различните дейности по проекта (смесена мобилност, обучение на младежки работници за ментори, комуникацията по време на проекта с целевите групи и други заинтересовани страни).

По време на проекта бяха обучени 12 ментори и 24 млади хора, които участваха в дейности по мобилности:

  1. Joint Staff Training - обучението беше проведено през юни 2021 г. в гр. Измир, Турция, като в него се включиха 12 ментора от участващите организации.

 

  1. BLENDED MOBILITY - обучението беше проведено през август 2021 г. в гр. Целйе, Словения, като в него се включиха 26 млади хора и ментори от участващите държави.

 

Ако търсите ментор или желаете да станете такъв, можете да се регистрирате на http://employprogramme.eu