Новини

Новини
Министър на икономиката Лъчезар Борисов успешно своята дисертация във ВУЗФ
24 8 20

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов успешно защити дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" във ВУЗФ

На 31 юли 2020 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Докторантът в самостоятелна форма на обучение министър на икономиката Лъчезар Борисов защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване". Темата на дисертацията е "Икономическа ефективност от сливанията и поглъщанията в българската банкова система". Научен ръководител е проф. д-р Даниела Бобева. Доц. д-р Григорий Вазов - ректор на ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Лъчезар Борисов в присъствието на членовете на научното жури: проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Искра Христова-Балканска, проф. д-р Мария Видолова, доц. д-р Ирина Казанджиева. Доц. д-р Радостин Вазов взе участие он-лайн в защитата.