Новини

Новини
Mite
17 12 19

Международният проект MITE стартира за 14 поредна година

В рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education - Методика и информационни технологии в образованието) през учебната 2019/2020 г. ще се организират три конкурса - единият за ученици, вторият за студенти, а третият за учители. Научната част на проекта има за цел разработването на методики и съвременни информационни технологии в образованието изобщо. Партньори по проекта са:

- ВУЗФ (Висше училище по застраховане и финанси) - Висше училище по финанси,застраховане, бизнес, предприемачество и иновации (София, България)

- Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет "М. Ломоносов" (Москва, Русия)

- Асоциация на педагозите, работещи с таланти (Москва, Русия)

- Сдружение "Европейско кенгуру" (София, България)

- Сдружение "Армаганка" (Скопие, Северна Македония)

І. Международен конкурс за ученици

ІІ. Международен конкурс за студенти

ІIІ. Международен конкурс за учители

Конкурсите се състоят в разработване на проекти (реферати). В първия и втория конкурс могат да участват ученици и съответно студенти (индивидуално или в екип до трима, независимо в кое училище, университет, клас или курс учат) под ръководството на преподаватели или без ръководство (самостоятелно). Третият конкурс е предназначен за учители (индивидуално). Проектите се представят в електронен вид. Те трябва да са оформени като мултимедийни презентации с обем до 20 Mb на MS Power Point или на друг софтуер, който се разпространява свободно. Бонусни точки се присъждат на проекти, в които информатиката и информационните технологии се използват не само в презентацията, а и по същество при решаването на съответна математическа или икономическа задача. Тематичните направления са:

 1. Финанси и банково дело (за ученици, студенти и учители)
 2. Счетоводство и контрол (за ученици, студенти и учители)
 3. Застраховане и осигуряване (за ученици, студенти и учители)
 4. Предприемачество и бизнес (за ученици, студенти и учители)
 5. Математически модели на реални процеси в природата и обществото (за ученици и студенти);
 6. Електронен тематичен журнал (за ученици и студенти);
 7. Математика и/или информатика в защита на информацията (за ученици и студенти);
 8. История на математиката или икономиката (за ученици и студенти)
 9. Математиката или икономиката като науки (за ученици и студенти)
 10. Математика и изкуство (за ученици)
 11. Организация на класната работа за повишаване на успеваемостта (за учители)
 12. Организация на извънкласната работа на учениците (за учители)
 13. Организация на проектната и изследователската дейност на учениците (за учители)

Състезателната част е организирана в три етапа:

Участието на студенти от ВУЗФ е безплатно. Останалите участници следва да внесат предварително такса правоучастие в размер на 25 (двадесет и пет) лева на участник (ако проектът е представен от повече от един участник, като научните ръководители са също участници) или 50 (петдесет) лева на проект (в случай на един участник) в срок до 27 януари 2020 г. по следната банкова сметка:

ВУЗФ

Тексим банк АД

IBAN: BG57 TEXI 9545 1005 4536 00

BIC: TEXIBGSF

Участващите в конкурса ученици получават правото на преференциални условия при кандидатстване във ВУЗФ. Те получават и 20% отстъпка от семестриалната такса във ВУЗФ (виж www.vuzf.bg).

Изпращане на проектите с краен срок на получаване 3 февруари 2020 г.:

По пощата на CD, на адрес: ВУЗФ, За конкурса МИТЕ, ул. "Гусла" № 1, 1618 София

В придружаващото писмо напишете име на автора(ите), клас (курс), училище (университет), научен ръководител, заглавие на проекта и по кое от направленията е разработката, кратко описание на проекта и указания за работа с файловете (ако е необходимо), а също и възможни начини за връзка (за предпочитане e-mail адрес и мобилен телефон). Контакти и допълнителна информация можете да получите от г-жа Росица Петрова на тел. 02-40-15-819.

По време на Задочния етап ще бъдат избрани най-добрите разработки за участие в очния (национален) етап. Победителите в Националния етап ще бъдат поканени за участие в Международния етап. Националният и Международният етапи се състоят в представяне на всяка разработка в рамките на 10-15 минути (за международния етап на английски или руски език), след което в рамките на 5 минути състезателите отговарят на уточняващи въпроси (включително и по представяния материал). Критериите за оценка на ученическите и студентските проекти включват оригиналност, достоверност, атрактивност, ползваемост, оформление. Учителските проекти ще бъдат оценявани за ефективност на представяните идеи и методики, пълнота, дизайн, естетическо оформление, вътрешна съгласуваност и балансираност, стил на презентирането.

Първенците от Националния етап ще получат дипломи. Най-добре представилият се ученик и най-добре представилият се студент от ВУЗФ ще бъдат подпомогнати за участие в Международния етап на конкурса в Москва.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ