Новини

Новини

Константин Велев с онлайн лекция пред академичната и студентската общност на ВУЗФ

На 27.05.2020 г. се проведе уебинар, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), със специален гост-лектор г-н Константин Велев, председател на Асоциацията на българските застрахователи и изпълнителен директор на ЗАД "Армеец" АД.

Събитието се организира по покана на ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

Темата на уебинара бе "Актуални въпроси и предизвикателства пред българското застраховане".

В своята презентация, г-н Велев изтъкна, че 2019 г. е била много успешна за българското застраховане. През 2019 г. e продължила тенденцията на пазарен растеж в премийния приход - 14.8 % спрямо 2018 г. Премийният приход за 2019 г. е в размер на 2.91 млрд. лв. Отчетен е по-значителен ръст в общото застраховане - 15.5 % и по-умерен в животозастраховането - 11.4 %. Компаниите от застрахователния сектор са реализирали печалба в размер на 147.6 млн. лв. (119 млн. лв. в общото застраховане и 28.6 млн. лв. в животозастраховането).

През 2019 г. делът на общото застраховане от пазара е бил 82.9 %, като над 72 % от него се пада на автомобилните застраховки. Пазарният дял на животозастраховането е бил 17.1%.

Основен двигател на ръста в общото застраховане е автомобилният бизнес (Гражданска отговорност на МПС с 16.4 % ръст и Каско с 5.6 % ръст).

Според Велев едва през 2019 г. почти достигнахме нивото отпреди последната криза през 2008 г.

Прогнозите на експерта са в резултат на неочакваната COVID - 19 криза, през следващите няколко години да имаме влошаване в стойностите на показателите застрахователно проникване и застрахователна плътност, по подобие на икономическата криза от 2008 г.

Той разгледа редица актуални въпроси, пред които е изправено българското застраховане в условията на кризата COVID - 19, както и нейното отражение до момента върху работата на застрахователните дружества в България. Отчетен беше спадът по различни видове застраховки, като основна причина за това е наблюдаваният спад в доходите на населението. Умереното намаление в събираемостта на премиите по застраховките, пък се дължи на все още не толкова предпочитания дигитален начин на разплащане, посочи Велев.

Според него истинският мащаб на кризата върху застраховането не може да се оцени към настоящия момент, поради липсата на официални данни от страна на сектора, както и поради това, че все още никой не може да каже със сигурност как ще се развие кризата с COVID - 19 в бъдеще - ще има ли втора вълна, какви ще са последващите мерки на правителството и др.

Прогнозата на Велев е за възстановяване на сектора в следващите няколко години, като за 2020 г. се очаква намаление на премийния приход в сравнение с 2019 г. Той очаква през 2021 г. нивата му да се запазят отпреди кризата и едва през 2022 г. - да има увеличение. С възстановяване на доходите на населението, се очаква и възстановяване на застрахователния сектор.

Като възможност за справяне с кризата и по-бързото излизане на сектора от нея, бе изтъкната необходимостта от преоценка на Кодекса за застраховането в частта му, регламентираща писмената форма на договора и завеждането на претенции пред застрахователите.

Експертът изтъкна двата големи и основни проекта, които стоят пред българското застраховане до края на 2020 г., а именно:

По отношение на Методиката за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт, бе направен обстоен преглед на съществуващата в момента законодателна и съдебна практика, както и влиянието на тълкувателното решение на ВКС, върху застрахователния пазар, с което се разшири кръгът на правоимащите да получат обезщетение лица.

Велев очерта проблемите, с които се сблъскват застрахователните дружества у нас, както и острата необходимост от въвеждането на подобна методика за определяне на размера на неимуществените претенции. Той представи предложения от Асоциацията на българските застрахователи проект на методика за обезщетение на неимуществените претенции, като аргументира заимстваните от практиката на различни европейски държави механизми за обезщетение при неговото изготвяне.

По отношение на втория проект, свързан с въвеждането на системата "бонус- малус" по задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", Велев посочи, че след два проекта и две проведени обществени обсъждания, е време за завършващата му фаза и въвеждането му в действие.

Предвижда се системата "бонус-малус" да осигурява превенция и да мотивира спазването на Закона за движението по пътищата през застрахователните премии. Крайната цел на системата е да доведе до намаление на травматизма по пътищата в страната. Велев разгледа в дълбочина и предложения последен модел за "бонус-малус" в България, като изрази становище по някои от последните останали дискусионни въпроси, които все още не са намерили решение при предходното му обсъждане.

Експертът изрази надежда, че 2020 г. ще се запомни от българското застраховане не само с пандемията COVID - 19 и нейното негативно отражение върху сектора, но и с нещо позитивно - приемането на Методика за определяне на обезщетения за неимуществени вреди в резултат на определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт при задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и въвеждането на система "бонус-малус" по задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите".

Ректорът на ВУЗФ определи лекцията на Константин Велев като истински пътеводител в българското застраховане през следващите години.

Лекторът отговори и на множество въпроси от онлайн участниците в дискусията. Сред тях имаше множество преподаватели, студенти, експерти, представители на държавните институции и заинтересовани лица.

Уебинарът с председателя на АБЗ Константин Велев е поредната професионална онлайн дискусия, организирана от ВУЗФ с водещи български експерти и е част от дългосрочната мисия на бизнес университета да работи в полза на обществеността и да подпомогне развитието на икономиката на страната.

Цялото видео от уебинара можете да гледате на https://www.youtube.com/watch?v=YRcYBLWBmSA