Новини

Новини
орлин пенев
24 7 19

Изпълнителният директор на ЗАД "Алианц България" Орлин Пенев стана доктор по икономика във ВУЗФ

На 23 юли 2019 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Докторантът в самостоятелна форма на обучение Орлин Пенев, изп. директор и член на УС на ЗАД Алианц България, защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване". Темата на дисертацията е "Управление на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество (по примера на ЗАД "Алианц България")". Научен ръководител е проф. д-р Радослав Габровски. Доц. д-р Григорий Вазов - ректор на ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Орлин Пенев в присъствието на членовете на научното жури: проф. д.ик.н. Методи Христов, проф. д.ик.н. Велчо Стоянов, проф. д-р Радослав Габровски, проф. д-р Румен Брусарски и проф. д-р Богомил Манов.