Новини

Новини
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Мехмет Коч
20 9 18

Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Мехмет Коч

На 19 септември 2018 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Докторантът в самостоятелна форма на обучение Мехмет Коч защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“.
Темата на дисертацията е „Effects Of European Union And Customs Union Practices On Turkey And Bulgaria And Their Comparisons“. Научен ръководител е доц. д-р Виржиния Желязкова. 
Гл. ас. д-р Радостин Вазов – административен директор на ВУЗФ и научен секретар на Съвета на докторските програми във ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Мехмет Коч в присъствието на членовете на научното жури: проф. д.ик.н. Росица Рангелова, проф. д-р Огняна Стоичкова, доц. д-р Васил Петков, доц. д-р Паскал Желев и доц. д-р Виржиния Желязкова.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ