Новини

Новини
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Валентин Бошкилов
18 9 18

Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Валентин Бошкилов

На 14 септември 2018 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.
Докторантът в самостоятелна форма на обучение Валентин Бошкилов защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“.
Темата на дисертацията е „Възможности за усъвършенстване на финансирането на селското стопанство в България“. Научен ръководител е доц. д-р Юлия Добрева. 
Доц. д-р Григорий Вазов – ректор на ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Валентин Бошкилов в присъствието на членовете на научното жури: проф. д.ик.н. Пламен Мишев, проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Мария Станимирова, доц. д-р Юлия Добрева и доц. д-р Бисер Кръстев.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ