Новини

Новини
ВУЗФ търси да назначи ЕКСПЕРТ СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОГРАМИРАНЕ и ЕКСПЕРТ АРХИТЕКТУРА, АНАЛИЗ, ПРОГРАМИРАНЕ
23 6 18

ВУЗФ търси да назначи ЕКСПЕРТ СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОГРАМИРАНЕ и ЕКСПЕРТ АРХИТЕКТУРА, АНАЛИЗ, ПРОГРАМИРАНЕ

Описание: Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е партньор на фирма „НС 1“ ООД в изпълнението на  проект BG16RFOP002-1.005-0073-C01/01.06.2018 г. „Разработване на иновативен софтуерен продукт от „НС 1“ ООД“. В тази връзка ВУЗФ търси да назначи двама експерти на 8-часов работен ден при петдневна работна седмица.

Месторабота: гр. София

Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография чрез сайта, по e-mail:  mkamenov@vuzf.bg или на адрес: гр. София, ул. Гусла 1 в срок до 25.06.2018 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани и поканени на интервю.

ВАЖНО: За доказване на образование, квалификация и професионален опит ще се изисква представяне на диплома за завършено образование, трудова книжка/ трудови договори/ референции от работодатели или други релевантни документи.

Изисквания към кандидатите:

ЕКСПЕРТ „Системна администрация, програмиране 2“

Образование: Средно
Квалификация: системен администратор на Linux сървъри
Професионален опит: минимум 3 години в сферата на информационните и комуникационни технологии
Срок на заетост по проекта: 23 месеца

Функции (отговорности и задължения):

• експертът ще работи по изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2, като ще има следните отговорности и задължения:

Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация – експертът ще изпълнява задачи по:
1.1 Изследвания, изпитвания и измервания за установяване на:
Задача 1.1.1. Методи и възможности за автоматично конфигуриране (по типове сървъри)
Задача 1.1.2. Вариантен анализ на технология - поне 3
Задача 1.1.3. Приложим компютърен език - варианти поне 3
1.2. Анализ на информацията:
Задача 1.2.1. Дефиниране на технологията от разгледаните алтернативи
Задача 1.2.2. Разработване на абстрактен модел по избраната технология
Задача 1.2.4. Програмиране на избраните решения
1.3. Изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на приложен модел на софтуерния продукт:
Задача 1.3.1. Програмиране на архитектурата
Задача 1.3.2. Основни функционалности
Задача 1.3.3. Специфициране и приемане на графичен интерфейс
Задача 1.3.4. Тест на изготвената архитектура
Дейност 2: Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация:
Задача 2.1.1. Създаване на бета версия - програмиране
Задача 2.1.2. Тест на бета версията
Задача 2.1.3. Вътрешно приемане (FAT-factory acceptance tests)
2.2. Тестване на софтуера в оперативна среда:
Задача 2.2.1. Отстраняване на несъответствията (списък с подобрения) - програмиране
Задача 2.2.2. Тест на подобрена бета версия
Задача 2.2.3. Създаване на версия за работа в оперативна среда - програмиране
Задача 2.2.4. Демонстрация в оперативна среда; Финално приемане (UAT-users acceptance tests)

ЕКСПЕРТ "Архитектура, анализ, програмиране 2"

Образование: Висше
Квалификация: създаване/ разработване и поддържане на уеб сайтове
Професионален опит: минимум 3 години в сферата информационните и комуникационни технологии
Срок на заетост по проекта: 7 месеца

Функции (отговорности и задължения)

• експертът ще работи по изпълнението на Дейност 1, като ще има следните отговорности и задължения:

Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на
продуктова иновация – експертът ще изпълнява задачи по:
1.1 Изследвания, изпитвания и измервания за установяване на:
Задача 1.1.1. Методи и възможности за автоматично конфигуриране (по типове сървъри)
Задача 1.1.3. Приложим компютърен език - варианти поне 3
1.2. Анализ на информацията:
Задача 1.2.1. Дефиниране на технологията от разгледаните алтернативи
Задача 1.2.2. Разработване на абстрактен модел по избраната технология

Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката.

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ