Новини

Новини
Успешна визита по проект „МАГНЕТ“ в Дунавския универеситет (Австрия)
27 2 18

Успешна визита по проект „МАГНЕТ“ в Дунавския универеситет (Австрия)

Между 18-20 февруари беше осъществена визита в гр. Кремс, Австрия по повод участие в работен семинар по проект „МАГНЕТ“ с координатор Дунавския университет, където ВУЗФ е партньор. Проектът е насочен към предприемаческото образование и обучение и включва държавни и частни университети и институти от Австрия, България, Гърция, Франция, Германия, Полша и Холандия.

Г-жа Детелина Смилкова, Вицепрезидент, и доц. Евгени Евгениев, Зам.-ректор по европейските проекти и продължаващото образование представиха ВУЗФ с лекции на тема „Достъп до финансиране“ и „Регулаторна рамка: икономическа, политическа и правна“ която касае предприемачеството сред мигранти.

На 19 февруари беше осъществена среща на представители на консорциума, където се разискваха детайли около следващите стъпки за работа по проекта, докато на 20 февруари беше реализиран работен семинар, който включи представители на университетската среда, търговско-промишлени палати, предприемачи и мигранти.

Семинарът включи участие от УНКТАД чрез д-р Фулвия Фаринели, която направи лекция на тема „Наръчник за политики за подкрепа на предприемачеството сред мигрантите: добри практики“, докато проф. Гудрун Бифл от Дунавския университет, направи лекция на тема „Характеристики на мигрантското предприемачество“.

Д-р Анна Фаустман от Дунавския университет, координатор на проект „МАГНЕТ“, направи възможна среща между Г-жа Смилкова и Доц. Евгениев с проф. Гералд Щайнер, Декан на факултет „Бизнес и глобализация“, с който бяха обсъдени възможности за съвместно сътрудничество.