Новини

Новини
За своята 15-та годишнина ВУЗФ обявява национален конкурс за есе за пълна стипендия на името на доц. д-р Григорий Вазов
31 1 17

За своята 15-та годишнина ВУЗФ обявява национален конкурс за есе за пълна стипендия на името на доц. д-р Григорий Вазов

По случай своята 15-та годишнина, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), обявява национален конкурс за есе, чийто победител ще спечели 100% стипендия за обучение на името на президента и ректор на висшето училище - доц. д-р Григорий Вазов.

Кой и при какви условия има право да участва в конкурса?

Право за кандидатстване за специалната стипендия имат лица, които са:
1. български граждани;
2. завършили средно образование със среден успех най-малко отличен 5,50 или имат същия среден успех за предходната учебна година и първия срок на текущата учебна година, ако са ученици в последния клас на обучение в средно училище, за което се представя копие от дипломата за средно образование или удостоверение, заверено от директора на училището;
3. представят две препоръки от свои учители, работодатели, неправителствени организации или други сдружения.

Какво представлява стипендията?

Стипендията на името на доц. д-р Григорий Вазов ще се предоставя ежегодно на лице, прието за студент във ВУЗФ в редовна форма на обучение по специалност в бакалавърската степен. Тя е в размер на годишната такса за обучение и може да се получава през целия срок на обучението при определени условия.

Срокове и теми на конкурса

Тази година конкурсът за есе ще стартира на 1 февруари, като участниците ще избират измежду една от следните теми:

1. „Как да възродим ценностите сред младите хора в България? “
2. “Кой според вас е най-болезненият обществен проблем, пред който сме изправени днес? Защо?”
3. “Ако имате властта да промените вашата общност по позитивен начин, какви конкретни промени бихте направили?”

Краен срок за изпращане на есетата е 30 април 2017 г. Разработките и останалите документи за участие в конкурса (копие от дипломата за средно образование или удостоверение, заверено от училището и препоръки) се изпращат на електронна поща: marketing@vuzf.bg или на адрес: гр. София, п.к. 1618, ул. “Гусла” № 1, Висше училище по застраховане и финанси, отдел “Маркетинг”. Кандидатите задължително посочват трите си имена, училище/организация, телефон и е-mail.
 
Изисквания за оформяне на есето и оценяване

Есето представлява свободен текст в обем до 5 стандартни машинописни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,5) и трябва да притежава следните характеристики:
- Въведение
- Ясно поставена теза
- Категорична обосновка на тезата с привеждането на конкретни факти в нейна подкрепа
- Изводи (заключение)
- Използваните литературни източници следва да са посочени под формата на бележки под линия (шрифт Times New Roman 10, междуредие 1).

Есетата ще бъдат оценявани от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище. Основните критерии за оценяване са:
- Оригиналност на разработеното есе
- Яснота и логичност на изложението в есето
- Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания по темата на есето
- Стилово и техническо оформяне на есето

Вторият кръг на конкурса ще протече под формата на интервю с авторите на най-добрите пет есета. Той има за цел да оцени самостоятелното разработване на есето и възможностите им да покажат творческа и лична позиция по разработената тема.

Обявяване на победителя

Победителят в националния конкурс за есе, който ще спечели пълната стипендия на името на доц. д-р Григорий Вазов, ще бъде обявен на 11 май 2017 г., когато ВУЗФ отбелязва своя празник и по традиция се провежда студентската научна конференция на висшето училище.

Условия за получаване на стипендията през целия период на обучение

За да получава стипендията през целия период на обучението си, спечелилият я студент трябва да има:
1. среден успех за предходната учебна година не по-нисък от отличен 5,50;
2. не повече от 10 натрупани наказателни точки по дисциплинарната система на висшето училище към началото на новата учебна година;
3. участие с доклади на студентската научна конференция във висшето училище и в други външни студентски научни форуми или други иниациативи;
4. редовно заверени семестри за предходната учебна година.

За повече въпроси и допълнителна информация за националния конкурс за есе можете да се обръщате към Юлияна Георгиева, мениджър “Комуникации и кариерно развитие“, ВУЗФ, тел. 02/4015807; моб.: 0888 443 096; е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg и Паула Сбиркова, експерт “Комуникации”, тел. 02/4015829, моб. 0887 267 246; е-mail: psbirkova@vuzf.bg.