Новини

Новини
Професор Сава Гроздев  - Носител на награда "Питагор" за утвътрден учен
22 5 13

Професор Сава Гроздев - Носител на награда "Питагор" за утвътрден учен

 Носител на наградата „Питагор“ в областта на обществените и хуманитарните науки за периода 2010-2012 г. е номинираният от Висшето училище по застраховане и финанси проф. д.п.н. Сава Гроздев. Проф. Гроздев е специалист с широка международна известност по педагогика на обучението по математика. Той е активен участник в редица национални и международни институции (в някои от тях на изборни позиции). Член на редколегиите на 12 научни списания (от които  2 международни и 5 чуждестранни, главен редактор на 2 национални списания).  Професор Гроздев е преподавател във ВУЗФ по дисциплините Математика, Финансова математика и Иконометрия.
През периода 2010-2012 г. проф. Гроздев е бил научен ръководител на 14 докторанти (3 от чужбина), от които 9 са защитили успешно своите дисертации. Научните му резултати за този период са върху процеса на учене и подготовка с конкретни примери от педагогиката на олимпиадната математика, както и в областта на методиката за формиране на научно-изследователски умения на ученици и студенти чрез използване на информационни технологии като евристично средство за откриване на нови математически факти.
Проф.  Гроздев е съавтор  на  българска система за откриване и подкрепа на изявени ученици по математика, като досега са открити и обучени над 5000  ученици. Съавтор е и на методика за преподаване на съвременна математика чрез използване на Васан геометрия (т. нар. „японска математика“).
В периода 2010-2012 г. проф.  Гроздев е автор (съавтор) на 51 научни публикации, на 8 книги (от които 3 монографии – едната в чужбина и 1 учебник за ВУЗ).
Проф. д.п.н. Гроздев има изнесени 10 пленарни и по покана доклада (6 в чужбина), като е цитиран собщо 355 пъти(53 от чужди автори).
Научно-приложната дейност на проф. Гроздев за периода включва участия в 12 научни проекта и програми, от които 6 международни (ръководител на един проект) и 6 национални (ръководител на 4 проекта), а така също участия в комисии на Министерството на образованието, науката и младежта, експертни комисии и научни журита в България и чужбина.
Наградата „Питагор“ бе връчена на проф. Гроздев на 21 май 2013 г. в хотел „Шератон“ в столицата, където се състоя петата церемония за наградите „Питагор“, давани за съществен принос в науката. На церемонията присъстваха Президентът на Република България Росен Плевнелиев, Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и министри от служебното правителство - чл. кор. Николай Милошев – министър на образованието и науката и Асен Василев – министър на икономиката, енергетиката и туризма. Преди обявяването на престижните награди президентът Плевнелиев поздрави научната общност.

 Ръководството на ВУЗФ поздравява  професор Гроздев  за полученото високо отличие и  изразява искрената си гордост и възхищение от академичите му постижения.