Новини

Новини

Пресконференция по повод стартирането на проект „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси“

ПОКАНА
На 28.03.2013 г. от 14,00 ч. в зала № 501, в сградата на ВУЗФ ще се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси“, № BG051PO001-3.1.08-0022. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европеиския съюз.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, дейностите, които ще се изпълняват и ефектите върху целевите групи, които са студентите, преподавателите и административния състав във ВУЗФ.