Новини

Новини

ВУЗФ отправя покана за представяне на оферта

ВУЗФ отправя покана за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение, до 16.00 часа на
17.04.2013 г.
Висшето училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова
помощ №BG051PO001-4.3.04-0013 и на основание чл.12,ал.1, т.2 от Постановление №55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и Програма ФАР на ЕС (ПМС 55/2007) и Решение N 21 /31.01.2013 г. за събиране на 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение с предмет:  Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение, отправя покана за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение, до 16.00 часа на 17.04.2013 г.

Условията и документацията за участие можете да намерите тук