Новини

Новини

Пресконференция по проект: „Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека“

      

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
  Инвестира във вашето бъдеще!

ПОКАНA
На 28.11.2012 г от 11,00 ч. в сградата на ВУЗФ ще се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека“, № BG051PO001-4.3.04-0013. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, дейностите, които ще се изпълняват и ефектите върху целевите групи, които са студентите, преподавателите и административния състав във ВУЗФ.