Новини

Новини

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

    Методология за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури;
    Заявление за кандидатстване по образец;
    Европейски формат на автобиография.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail:  b.marina@mon.bg или d.lesseva@mon.bg

Не се приемат документи, попълнени на ръка.

Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 30 април 2012 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.

С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: b.marina@mon.bg и г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: d.lesseva@mon.bg