Новини

Новини

Програма „Еразъм” за бакалаври на ВУЗФ

Българските висши учебни заведения могат да кандидатстват с проекти по програмата "Учене през целия живот". Европейската комисия вече обяви общата покана за кандидатстване за всички подпрограми за 2012 г. За следващата година са предвидени общо 1.140 млрд. евро за проекти за държавите - членки на ЕС. Целта на мегапрограмата "Учене през целия живот" е да насърчава взаимния обмен, сътрудничеството и мобилността между образователните институции в ЕС.

В България дейностите по програмата се осъществяват от Центъра за развитие на човешките ресурси. Предстои той да публикува покани за отделните дейности и да започне набирането на проекти един от които е "ЕРАЗЪМ" - проекти за висше образование, чиито краен срок е 9 март 2012 г.

Проектът Мобилност на студенти по „ЕРАЗЪМ” дава възможност на бъдещи висшисти да отидат на обучение в друга европейска държава за период от 3 до 12 месеца. Обменът се осъществява на базата на предварително сключени споразумения между изпращащото и приемащото висше училище. Одобрените получават грант за пътните разходи и издръжката (включително за застраховка и виза) и са освободени от такси за обучение в приемащото училище.

През месец ноември 2009 г. ВУЗФ сключи договор с Еразъм консорциум за осъществяване на студентска мобилност с цел практика.
В края на 2009 г. студенти на ВУЗФ реализираха първите за университета мобилности с цел обучение.
Можете да разгледате тук Партньори на ВУЗФ по програма „Еразъм”.