Новини

Новини

„Корпоративна социална отговорност – Актуални проблеми и практическо приложение в България”

 На 13 май 2011 г. Висшето училище по застраховане и финанси с подкрепата на  Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Федерация на потребителите в България, организира дискусионен форум на тема „Корпоративна социална отговорност – Актуални проблеми и практическо приложение в България”. Специален гост на форума беше  г-н Красимир Попов, зам. министър на труда и социалната политика.

 Презентация -" Актуални проблеми по практическото приложение на КСО" – доц. д-р
Мирослава Пейчева, консултант по Управление на човешките ресурси, лектор във ВУЗФ

Презентация -"Ролята на държавата в разпространението на КСО" – Веселин Илков,
началник отдел „Европейска координация”, МТСП

Презентация -"Ролята на сертифициращите организации за разпространение на КСО"– Димитър Бахчеджиев, глобален мениджър IRCA операции, Интертек - Муди

Презентация - "Новият стандарт ISO 26 000 „Ръководство за КСО” и ролята на потребителите" Жоро Маринов, представител на Федерация на
потребителите в България в международната работна група за разработване
на стандарт ISO 26 000

Презентация - "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН – принципите на КСО в действие" – Марина Стефанова, изпълнителен директор, Българска мрежа на
Глобалния договор на ООН

Презентация - "Споделен опит за въвеждане на КСО" Стоян Турлаков, експерт ЧР, Овергаз