Обяви за работа

Обяви за работа

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „ПЛАТЕЖЕН НАДЗОР“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „НАДЗОР НА ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ“

Българската народна банка

Обща характеристика на длъжността:

• Изпълнение на дейности, свързани с функциите на платежния надзор върху банки във връзка с дейността им по предоставяне на платежни услуги и издаване на електронни пари;

• Изпълнение на дейности, свързани с функциите на платежния надзор върху оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента;

•Анализ на информация и документи и подготовка на кореспонденция във връзка с постъпили възражения, запитвания и сигнали от ползватели на платежни услуги, държавни институции и органи, във връзка с предоставянето на платежни услуги и използването на платежни инструменти.

Изисквания:

• Висше образование - минимална образователна степен "бакалавър";

• Много добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Много добри компютърни умения;

• Аналитични способности;

• Умения за много добро писмено и устно изразяване;

• Комуникативни способности и умения за работа в екип.

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

• имат опит и допълнителна квалификация в областта на плащанията;

• имат познания за нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на плащанията и платежния надзор;

• имат висше икономическо образование.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва тест и превод на текст в областта на плащанията и платежния надзор от български на английски език и от английски на български език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 10.12.2021 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата - на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър І" No 1, дирекция "Управление на човешките ресурси"; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.