Обяви за работа

Обяви за работа

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“

Българската народна банка

Обща характеристика на длъжността:

• Управление на портфейли;

• Следене и анализиране на финансовите пазари;

• Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;

• Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.

Изисквания:

• Висше образование - минимална образователна степен "бакалавър";

• Специалност - финанси, икономика, математика, МИО;

• Много добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Познания в областта на управлението на портфейли;

• Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point.

С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA програмата.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 31.12.2021 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата - на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър І" No 1,дирекция "Управление на човешките ресурси"; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.