Обяви за работа

Обяви за работа

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“

Българската народна банка

Обща характеристика на длъжността

Отдел "Анализи" подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението намеждународните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основи задачи:

• наблюдение, анализ и оценка на паричните и фискалните политики, финансовите пазари, стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в света;

• разработване и прилагане на методики за анализ и прогнозиране на изменението на пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ като лихвени проценти, криви на доходност, спредове, структура на пасивите в баланса на управление "Емисионно" и други;

• изготвяне на тематични изследвания, свързани с процеса по управление на международните валутни резерви и с аналитичната дейност на БНБ.

Изисквания

• Висше образование - минимална образователна степен "бакалавър";

• Специалност - икономика, финанси, математика, иконометрия, статистика, компютърни науки;

• Много добро владеене на английски език (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Отлични комуникационни умения, включително добри презентационни умения и способност да се пише ясно и аргументирано по различни икономически и финансови теми.

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

• имат опит в изготвянето на аналитични доклади в областта на макроикономиката и/или финансовите пазари;

• имат познания за модели, емпирични методи и данни, които могат да се използват за анализ на финансовите пазари;

• имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;

• имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите централни банки;

• имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически и иконометричен

анализ като EViews, Matlab или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R, Python или Julia;

• имат познания за алгоритмите, използвани в Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Neural Networks.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху паричната политика, финансовите пазари и икономиката на еврозоната и на САЩ и паричната политика на БНБ.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 31.12.2021 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата - на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър І" No 1, дирекция "Управление на човешките ресурси"; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.