Обяви за работа

Обяви за работа

Учебни стажове в МВнР

Министерството на външните работи на Република България

Министерството на външните работи на Република България приема на стаж студенти от висши учебни заведения в България и чужбина. Стажовете се провеждат в дирекциите на министерството и в дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Стаж в МВнР

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж

Документи, които се подават при кандидатстване на стаж

Към заявлението задължително се прилагат:

Към заявлението могат да бъдат приложени:

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

Стажът в МВнР е практически, с продължителност от един месец (в изключителни случаи се продължава до 2 месеца) и не се заплаща.

Дирекция "Човешки ресурси" уведомява одобрените за стаж кандидати не по-късно от една седмица преди началото на стажа.

След приключване на стажа в Централното управление на МВнР стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.

Стаж в дипломатическо или консулско представителство на Р България

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж

Документи при кандидатстване на стаж се подават в съответното дипломатическо или консулско представителствона Р България:

Към заявлението задължително се прилагат:

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

При положително становище на ръководителя на мисията по заявлението за стаж, представителството уведомява по служебен път дирекция "Човешки ресурси" на МВнР, която след съответна съгласувателна процедура дава в едномесечен срок окончателното становище по стажа.

Стажът не се заплаща, като дипломатическото или консулското представителство не поема ангажимент за настаняване.

След приключване на стажа в дипломатическото или консулското представителство стажантите получават удостоверение за проведен стаж, което се изготвя от ръководителя на мисията.