Обяви за работа

Обяви за работа

Конкурс за стипендианти на БНБ за 2021 г.

БНБ

Българската народна банка

обявява конкурс за стипендианти за 2021 година

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани;
 2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС "магистър", в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
 3. Студентите, обучаващи се за придобиване на ОКС "магистър":
 1. Да не са служители на БНБ;
 2. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.
 3. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на ОКС "магистър" и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на ОНС "доктор".

 Необходими документи за кандидатстване на студентите-магистри и докторантите:

 1. Мотивационно писмо;
 2. Автобиография (при докторантите автобиографията да бъде с акцент върху научната активност на кандидата, например с информация за публикувани статии, участия в конференции и семинари, подготвени и представени реферати);
 3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС "магистър" за текущата година и:
 1. За докторантите - документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС "доктор";

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.

 1. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:
 1. Декларация по образец;
 2. Съгласие за обработване на лични данни по образец.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават до 13 декември 2020 г. включително на електронна поща: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.