Обяви за работа

Обяви за работа

Oбявява свободни работни места за експерти в отдел "Анализи", дирекция "Ковчежничество"

Българската народна банка

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ "АНАЛИЗИ" В ДИРЕКЦИЯ "КОВЧЕЖНИЧЕСТВО"

 

Обща характеристика на длъжността:

• Наблюдава и анализира развитията на международните финансови пазари, промяната в очакванията на пазарните участници, стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в света;

• Участва в изготвянето на периодични аналитични и отчетни материали;

• Разработва и прилага методики за анализ и прогнозиране на изменението на пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ.

Изисквания:

• Висше образование - минимална образователна степен "бакалавър";

• Предпочитана специалност - икономика, макроикономика, иконометрия, финанси, приложна математика, статистика, компютърни науки;

• Много добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Отлични умения за работа с MS Office.

 

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

• предоставят авторски аналитичен материал в областта на макроикономиката и/или финансовите пазари;

• имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;

• имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите централни банки;

• имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, Matlab или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R, Python или Julia;

• имат познания за алгоритмите, използвани в Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Neural Networks.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху паричната политика, финансовите пазари и макроикономиката в еврозоната и САЩ.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.10.2020 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата - на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър І" No 1, дирекция "Управление на човешките ресурси". Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.