Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване за докторанти

За докторанти във ВУЗФ се приемат лица с придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти след като придобита образователно-квалификационна степен "магистър" е призната по реда на Правилника на ВУЗФ за условията и реда за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Кандидатите за участие в конкурса подават лично или чрез упълномощено от тях лице молба до ректора по приложения образец (Приложение № 1), придружена със съответните документи, в която се посочва и чуждият език, по който съответният кандидат ще се явява на конкурсен изпит.

Кандидатите, които не са граждани на България, на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, подават лично или чрез упълномощено от тях лице молба до ректора по приложения образец (Приложение № 2), придружена със съответните документи, в която се посочва и чуждият език, по който съответният кандидат ще се явява на конкурсен изпит.

След разглеждане на подадените документи от назначена със заповед на ректора комисия и допускане до участието им в обявения конкурс, кандидатите полагат конкурсни приемни изпити по специалността и по чужд език - английски, немски, френски или испански език, по избор на кандидата. Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки. Писменият изпит е анонимен и с продължителност три астрономически часа. За успешно положили изпита по специалността се считат кандидатите за докторанти със средна оценка от писмения и устния изпит не по-ниска от "много добър (5,00)". До участие в конкурсния изпит по чужд език се допускат само кандидатите за докторанти, положили успешно изпита по специалността. За успешно положили изпита по чужд език се считат кандидатите с оценка не по-ниска от "добър (4,00)".

Класирането на кандидатите за докторанти във ВУЗФ се извършва от комисия, определена със заповед на ректора. Комисията изготвя доклад до ректора с класиране на кандидатите и с предложение за избор на кандидат по конкурса. Докладът се обсъжда на заседание на съвета на докторските програми и се осъществява избор на докторант по съответната докторска програма.

Неизбран кандидат за докторант по дадена докторска програма, включен в класирането, може да бъде избран за докторант по негово желание по друга обявена докторска програма при наличието на свободни места по нея след трансформиране на докторантурата по съответната докторска програма с решение на съвета на докторските програми и съгласие на ръководителя на катедрата, в която ще се обучава съответният докторант.

Въз основа на решението на съвета на докторските програми ректорът издава заповед за зачисляване в докторантура на съответния кандидат, в която се посочва формата на докторантурата, катедрата, в която се организира обучението, срокът на обучение, темата на дисертационния труд, научната област; професионалното направление, докторската програма и научният ръководител.

Кандидатите за докторанти в самостоятелна и дистанционна форма на обучение подават лично или чрез упълномощено от тях лице молба до ректора по приложения образец (Приложение № 3), придружена със съответните документи.

Кандидатите за участие в конкурсите за докторанти във ВУЗФ в самостоятелна и дистанционна форма на обучение, които не са български граждани и не са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, подават лично или чрез упълномощено от тях лице молба до ректора на ВУЗФ по приложения образец (Приложение № 4), придружена със съответните документи.

След представянето на проекта на дисертационен труд ректорът на ВУЗФ издава заповед за обсъждане на проекта в катедрата, в чиято проблематика е свързан трудът. Ръководителят на катедрата определя хабилитиран или нехабилитиран преподавател с докторска степен за изготвяне на писмено становище по проекта на дисертационен труд. На заседание на катедрата, на което кандидатът докладва основните въпроси във връзка с проекта, се взема едно от следните решения: за изготвяне на предложение до ректора на ВУЗФ за издаване на заповед за зачисляване на съответния кандидат за докторант, за доработване и ново обсъждане на проекта, след като кандидатът е отразил направените бележки и препоръки, за отхвърляне на проекта на дисертационен труд без възможности за доработване и ново обсъждане.

След обсъждане и одобрение от съвета на докторските програми ректорът издава заповед за зачисляване в докторантура на съответния кандидат, в която се посочва формата на докторантурата, катедрата, в която се организира обучението, срокът на обучение, темата на дисертационния труд, научната област; професионалното направление, докторската програма и научният ръководител.

Кандидатите подават лично или чрез упълномощено от тях лице молба до ректора по приложения образец (Приложение № 5), придружена със съответните документи.

На свое заседание катедрата, която осъществява обучението по съответната докторската програма, разглежда документите и предлага да се вземе решение за приемане на кандидата. След обсъждане и одобрение от съвета на докторските програми ректорът издава заповед за приемане на кандидат-докторанта, в която се посочва катедрата, в която се организира обучението, срокът на обучение, работната тема на дисертационния труд, научната област и научният консултант.

След разработване на проекта на дисертационен труд, по предложение на научния консултант, кандидат-докторантът кандидатства за зачисляване в докторантура в самостоятелна или дистанционна форма на обучение по описания по-горе ред.