Учебници и учебни помагала

Учебници и учебни помагала

Учебници и учебни помагала

ПОВЕДЕНЧЕСКА ИКОНОМИКА

доц. д-р Юлия Добрева

 

Това е първият български учебник по поведенческа икономика, който има за цел да запознае студентите икономисти, както и по-широк кръг читатели, с основните понятия, модели и подходи, които формират тази нова и модерна наука.

Защо някои хора предпочитат да обядват на крак с хот-дог, а други - в скъп ресторант; защо едни работят и спестяват за пенсия, а други избират да са домакини и да се занимават с благотворителност и т.н. Поведенческата икономика помага да се отговори на въпроса защо хората правят едни или други, добри или лоши избори и същевременно как биха могли да бъдат подпомогнати или насочвани да правят само добри избори.

В стандартния икономикс се използва унифициран модел, който помага за изучаване на икономическото поведение на хората и последиците от него. С негова помощ могат да се очертаят кривите на търсене и предлагане, да се даде решение за равновесна цена и количество и да се съставят механизми за увеличаване на производствената ефективност и социалното благоденствие. Поведенческата икономика работи конструктивно със стандартния икономически модел, като, на основата на психологията и други социални науки, е насочена към по-задълбочено разбиране на причините за различните поведения на хората, както и към търсене на начини за тяхното подобряване.

 

ОПЕРАТИВНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА БИЗНЕСА

Красимир Тодоров

Монографията изследва оперативния мениджмънт през призмата на оперативната и производствената стратегия на всяка организация. Изтъква се стратегическата роля на операциите в процеса на изграждането на стратегията. Дефинира се мястото на на оперативната стратегия в общата стратегическа йерархия. Отправя се ясно послание към бизнеса за опасността от пренебрегване значението на оперативната стратегия в цялостния стратегически процес, което би могло да доведе до липса на конкурентно предимство на съответната организация. Изтъква се обстоятелството, че въпреки че се намира на най-ниското ниво в стратегическата пирамида, по важност ролята на оперативната стратегия не следва да отстъпва на тази на корпоративната и на бизнес стратегията.

 

РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РЕФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

доц. д-р Григор Димитров

Авторът прави анализ на рисковете, свързани с реформирането на здравната и здравноосигурителната система в България. Здравеопазването ни се намира в критично състояние, системата не работи ефективно. Наред с това липсва държавна политика, която да осигурява ново отношение към здравето на хората, както и да мотивира поведение, насочено към високо качество на живот. В обществото ни има консенсус за необходимостта от провеждане на радикална реформа на съществуващата система на здравеопазване и на здравно осигуряване.

Изследователската задача, която си поставя монографията, е да се анализират и систематизират, на базата на актуална и достоверна информация, потенциалните рискове, оказващи влияние върху поведението на здравната система. Авторът отстоява позицията, че самоцелното увеличение на средствата в здравната система не само няма да подобри, но и ще задълбочи несъвършенствата и негативните ефекти в една нереформирана система.