Правилник-библиотека

Правилник-библиотека

Правилник

Услугите на библиотеката могат да ползват студенти, преподаватели, служители, както и външни потребители. Необходима е регистрация за получаване на читателска карта, за която се изискват следните документи:

За студенти: лична карта, студентска книжка (заверена за съответния семестър).

За преподаватели и служители на ВУЗФ: лична карта.

За външни потребители: за еднодневен достъп до библиотеката представят лична карта и заплащат еднократна такса.

Читателската карта за студенти е със срок на валидност до дипломирането им, за служители до напускане на длъжността, която заемат във висшето училище. На външни потребители се издава еднодневна карта, като те нямат право да заемат библиотечни материали за дома.

Читателите могат да заемат за дома до три книги за срок от един месец с право на еднократно презаверяване. При неспазване на срока за връщане на библиотечен документ, читателят заплаща глоба за просрочения период съгласно утвърдената тарифа.

В случай, че читател загуби или повреди непоправимо библиотечен документ, трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение документ или да заплати пазарната му цена в петкратен размер.

Ако читател повреди или открадне вещ или оборудване на библиотеката, дължи пълното им възстановяване.

Првилник в pdf. формат на отдлен бутон или препратка с линк.(чака редакция и приемане на АС)